POLÍTICA
BARCELONA - 1 febrer 2019 7.27 h

Els 9 presos ja han sortit cap a Brians 2, des d’on se’ls traslladarà a Madrid

 Tensió a l’accés a Lledoners entre els Mossos i un grup de manifestants que volen arribar a la presó

 La primera a sortir ha estat Dolors Bassa, des de Puig de les Basses, a tres quarts de sis del matí

  • PreviousNext
REDACCIÓ - BARCELONA

Tots els pre­sos polítics ja són a la presó de Bri­ans 2 per ser tras­lla­dats a Madrid per part de la Guàrdia Civil. El dis­po­si­tiu dels Mos­sos d’Esqua­dra que ha trans­por­tat els set pre­sos de Lle­do­ners ha arri­bat a les 8 del matí al cen­tre de Sant Esteve Ses­ro­vi­res. Carme For­ca­dell ha arri­bat minuts abans.

Dolors Bassa ja feia estona que hi era, ja que ha estat la pri­mera que ha sor­tit de la presó. A Bri­ans 2 la Guàrdia Civil aga­farà el relleu dels Mos­sos i s’ocu­parà del tras­llat. Tots ani­ran en el mateix vehi­cle, segons han infor­mat fonts del Depar­ta­ment de Justícia.

Prèvia­ment, a dos quarts de set del matí, s’ha produït tensió a un quilòmetre de l’accés a Lle­do­ners entre els Mos­sos d’Esqua­dra i un grup de mani­fes­tants que volien arri­bar a la presó.

La C-55 ha estat tallada perquè algú ha ves­sat oli a la car­re­tera, però algu­nes per­so­nes han arri­bat a peu i han inten­tant tras­pas­sar el cordó poli­cial cri­dant con­sig­nes com ‘Lli­ber­tat pre­sos polítics’, ‘El vos­tre con­se­ller és a la presó’ o ‘No us merei­xeu la ban­dera que por­teu’.

Els agents els han impe­dit el pas i s’han vist algu­nes empen­tes, però sense més con­seqüències. Fur­go­ne­tes de la BRIMO han sor­tit de Lle­do­ners a un quart de set per donar suport als seus com­panys.

Així doncs, els set pre­sos polítics de Lle­do­ners ja han sor­tit del cen­tre peni­ten­ci­ari de Sant Joan de Vila­tor­rada per diri­gir-se a la presó de Bri­ans 2, que és el cen­tre d’enllaç entre els Ser­veis Peni­ten­ci­a­ris de la Gene­ra­li­tat i Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries del minis­teri de l’Inte­rior.

Les tres fur­go­ne­tes dels Mos­sos d’Esqua­dra que trans­por­ten Josep Rull, Jordi Turull, Joa­quim Forn, Raül Romeva, Oriol Jun­que­ras, Jordi Cui­xart i Jordi Sànchez han començat aquest pri­mer tras­llat a les 6.52 hores, cus­to­di­a­des per altres vehi­cles.

Els Mos­sos només han dei­xat pas­sar la premsa fins a la presó, però una vin­tena de per­so­nes ha pogut arri­bar cami­nant. Amb els pals de les ban­de­res han picat con­tra les fur­go­ne­tes i han cri­dat con­sig­nes com ‘No esteu sols’ i ‘Lli­ber­tat pre­sos polítics’.

A Bri­ans 2, la Guàrdia Civil aga­farà el relleu dels Mos­sos i tras­lla­darà els pre­sos direc­ta­ment fins a la presó de Soto del Real, sense fer nit a cap altre cen­tre. Quan van venir a Cata­lu­nya, en canvi, van dor­mir a la presó ara­go­nesa de Zuera.

Bassa, la pri­mera

La pri­mera a sor­tir, però, ha estat Dolors Bassa, empre­so­nada a Puig de les Bas­ses. El vehi­cle dels Mos­sos d’Esqua­dra que trans­porta l’excon­se­llera Dolors Bassa ha dei­xat la presó de Figue­res a les 5.46 hores. La comi­tiva està for­mada per diver­sos cot­xes de Mos­sos i alguna fur­go­neta.

Una cin­quan­tena de per­so­nes esta­ven con­cen­tra­des davant de la presó i li han cri­dat con­sig­nes com ‘Dolors t’esti­mem’. Els Mos­sos han hagut de desa­llot­jar una cin­quan­tena de per­so­nes que havien tallat la car­re­tera d’accés a Puig de les Bas­ses amb una bala de palla i pneumàtics, i s’hi han asse­gut a sobre. En aquest cas, no hi ha hagut inci­dents.

Carme For­ca­dell també ha sor­tit de la presó de Mas d’Enric a les 6.45 hores, acom­pa­nyat d’una comi­tiva amb altres cot­xes i fur­go­ne­tes. Més d’un cen­te­nar de per­so­nes s’han con­cen­trat a uns 200 metres de l’accés a la presó per aco­mi­a­dar l’expre­si­denta del Par­la­ment.

Por­ta­ven este­la­des i han cri­dat con­sig­nes com ‘Lli­ber­tat’ i ‘Inde­pendència’. La car­re­tera d’accés al cen­tre està plena de vehi­cles apar­cats al voral en gai­rebé dos quilòmetres.


POLÍTICA
BARCELONA - 1 febrer 2019 2.00 h

L’ANC convoca protestes arreu pel trasllat dels presos

 A partir de les set de la tarda farà concentracions a les capitals de comarca, i dilluns a les nou del matí, una acció a la plaça Sant Jaume

 Paluzie diu que dimarts la mobilització arribarà a Londres

J. ALEMANY - BARCELONA

L’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) ha mobi­lit­zat les seves ter­ri­to­ri­als per ini­ciar les acci­ons de pro­testa de la cam­pa­nya con­tra el judici de l’1-O i ha con­vo­cat per a avui a par­tir de les set de la tarda con­cen­tra­ci­ons a totes les capi­tals de comarca coin­ci­dint amb el tras­llat dels pre­sos i les pre­ses polítiques a Madrid. Totes les con­vo­catòries tenen el suport d’Òmnium, que ahir també ani­mava a par­ti­ci­par en tots aquests actes per fer visi­ble als pre­sos que “no estan sols” i per demos­trar que “ens jut­gen a tots” i “acu­sa­rem l’Estat”. A Bar­ce­lona la con­cen­tració es farà als Jar­di­nets de Gràcia a les set de la tarda, però per a dilluns a les nou del matí també hi ha con­vo­cada una acció de pro­testa a la plaça Sant Jaume.

Prèvia­ment, i com va anun­ciar la pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, a TV3, també es van fer cri­des a través de les xar­xes soci­als i els canals ofi­ci­als de l’enti­tat per acom­pa­nyar des de la mati­nada d’avui els pre­sos i donar-los suport a les vore­res de les car­re­te­res i des dels ponts durant el tra­jecte cap a Madrid. A les cinc de la mati­nada esta­ven con­vo­cats a la presó de Puig de les Bas­ses, on estava reclosa Dolors Bassa, i una hora després a tot el recor­re­gut des de les pre­sons de Mas d’Enric, on hi havia Carme For­ca­dell, i Lle­do­ners, on hi havia Sànchez, Cui­xart, Rull, Turull, Forn, Romeva i Jun­que­ras. La dar­rera con­vo­catòria a les set del matí era per acom­pa­nyar-los durant el tra­jecte fins a Soto del Real des de Can Bri­ans 2.

Palu­zie va des­car­tar taxa­ti­va­ment obs­ta­cu­lit­zar el tras­llat perquè no tin­dria sen­tit ni tam­poc “la força sufi­ci­ent, ja que “en rea­li­tat s’ha deci­dit afron­tar el judici”. Mal­grat tot, va defen­sar que, un cop deci­dit no imple­men­tar la República i anar a decla­rar, s’han de con­ver­tir les ses­si­ons al Tri­bu­nal Suprem, comen­cin el dia 5 o el 12 de febrer, en “una eina de denúncia” amb l’objec­tiu d’acon­se­guir la inde­pendència. Per la pre­si­denta, les mobi­lit­za­ci­ons han de posar de mani­fest la “vul­ne­ració de drets” per part d’un Estat que vol “pre­ser­var la uni­tat costi el que costi”. Palu­zie també va adver­tir que l’esce­nari d’un referèndum pac­tat “no és rea­lista” i per aquest motiu va recla­mar posar-se a tre­ba­llar “en l’única via pos­si­ble, la que depèn de nosal­tres: la uni­la­te­ral”.

Pro­testa a Lon­dres

I seguint amb l a cam­pa­nya de denúncia make­a­move.cat que va pre­sen­tar el 17 de gener pas­sat , l’ANC comença les con­cen­tra­ci­ons que tenen pre­vis­tes a diver­ses ciu­tats euro­pees, algu­nes de les quals es faran dimarts que ve, dia que a pri­ori havia de coin­ci­dir amb l’inici del judici. Palu­zie va deta­llar que se’n farà una a Lon­dres, con­cre­ta­ment a Dow­ning Street, just davant de la residència de la pri­mera minis­tra britànica. Altres con­cen­tra­ci­ons s’han de fer a Brus­sel·les, París, Berlín, Roma i Gine­bra.