OPINIÓ
2 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

No s’hi atreviran

JORDI GRAU
Caldrà pas­sar el mal tràngol de les con­dem­nes i no forçar la lega­li­tat espa­nyola per tal de tro­bar real­ment justícia en la decisió final, que s’haurà de pren­dre a Europa

Jaume Alonso-Cue­vi­llas ho deia con­vençut quan el van con­trac­tar com a advo­cat del govern de la Gene­ra­li­tat davant d’algu­nes de les pre­vi­si­ons més nega­ti­ves que es feien pel que es refe­ria al futur dels mem­bres del govern de la Gene­ra­li­tat. Va pas­sar l’1 d’octu­bre, Jordi Cui­xart i Jordi Sànchez van entrar a la presó, on con­ti­nuen, i encara la va pro­nun­ciar algu­nes vega­des: “No s’hi atre­vi­ran.” Ja no ho diu des de fa temps. I tant, que s’hi van atre­vir!, els tri­bu­nals espa­nyols, la cúpula de la justícia espa­nyola, els fis­cals gene­rals que es movien a con­veniència del Par­tit Popu­lar lla­vors en el govern. Explica Alonso-Cue­vi­llas que quan parla als seus alum­nes de dret, de les garan­ties de l’estat de dret, no pot evi­tar pen­sar que els men­teix. Tot això s’explica molt bé a La bata­lla de l’exili, del peri­o­dista Josep Casu­lle­ras, de Vilaweb, que mos­tra com han estat els movi­ments judi­ci­als després que el pre­si­dent Puig­de­mont, con­se­llers de la Gene­ra­li­tat i després altres polítics i acti­vis­tes empren­gues­sin el camí de l’exili. Ara estan omplint les sales on es pre­senta el lli­bre, i tot i que l’advo­cat de Puig­de­mont sap el que els espera en el gran judici que tenen pre­pa­rat l’any vinent als polítics cata­lans empre­so­nats i a Jordi Cui­xart, no deixa de creure en el dret. Això sí, el que s’exer­cirà fora de les fron­te­res espa­nyo­les. Això vol dir, en parau­les clares, que hi haurà judici a Espa­nya, que hi haurà con­dem­nes seve­res i que la con­fiança en la justícia democràtica haurà de venir d’Europa; el que vol dir que pas­sa­ran uns quants anys. L’advo­cat adver­teix que cal pas­sar aquest tràngol i van enten­dre que demana que ningú forci aquesta lega­li­tat espa­nyola, per injusta que sigui, per tal de tenir pos­si­bi­li­tats reals de justícia a Europa. Per tant, ja sabem el que els espera i el que sig­ni­fica men­ta­lit­zar-se a estar anys a la presó a l’espera d’una reso­lució euro­pea. I que després de les con­dem­nes es reac­ti­va­ran les euro­or­dres. Però queda clar que la bata­lla de l’exili va ser la cor­recta.