OPINIÓ
CATEDRÀTIC D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA. (UAB) - 2 desembre 2018 2.00 h

TRIBUNA

L’àgora de Lledoners

J.M. SOLÉ I SABATÉ - CATEDRÀTIC D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA. (UAB)
“No pot dir-se demòcrata, per­sona amb sen­ti­ments nobles, qui no con­demna una presó pre­ven­tiva de més d’un any sense judici

La presó Model de Bar­ce­lona va ser escola de revo­lu­ci­o­na­ris, de repu­bli­ca­nisme, de sin­di­ca­lisme, de ferm cata­la­nisme, d’espe­rit de justícia social. Avui la presó de Lle­do­ners, a Sant Joan de Vila­tor­rada, amb líders cata­lans empre­so­nats, s’ha con­ver­tit en àgora i símbol de lli­ber­tat. Sem­blant fa el cen­tre peni­ten­ci­ari Mas d’Enric, del Cat­llar, on està reclosa Carme For­ca­dell, o la presó del Puig de les Bas­ses, a Figue­res, on està empre­so­nada Dolors Bassa.

Un símbol de rei­vin­di­cació que depassa fron­te­res, que arriba a tot arreu. Un símbol que esdevé un crit silenciós estre­pitós de rei­vin­di­cació d’uns drets naci­o­nals als quals l’Estat espa­nyol nega al poble de Cata­lu­nya. Un Estat que està ens mans d’un poder judi­cial pro­vi­nent del fran­quisme. Que fa dia rere dia un cop de judici. On la fal­se­dat s’apo­dera de la justícia.

El pla de Lle­do­ners, a la vora mateix de la presó, entre l’horitzó que mira cap al Piri­neu d’una banda i cap a Mont­ser­rat de l’altra, els diu­men­ges al matí s’omple de gent que dona suport als pre­sos amb cançons, dan­ses i actes més vari­ats per mos­trar l’afecte que surt del més pro­fund dels sen­ti­ments, per dir-los que ells són nosal­tres. Que la gran majo­ria dels cata­lans estem amb ells. Que ens indigna el veure i viure que votar de forma democràtica sigui res­post per l’exclo­ent naci­o­na­lisme espa­nyol amb violència i men­tida. Amb repressió.

El Pre­si­dent i con­se­llers a l’exili, la resta del govern a la presó, els Jor­dis segres­tats, cen­te­nars d’encau­sats, mili­ons de per­so­nes igno­ra­des, és la prova a escala inter­na­ci­o­nal que l’Espa­nya ofi­cial put. Fa olor de podrit, d’injustícia, immo­ra­li­tat o cor­rupció. Així ja ho han dit els judi­cis fets a Bèlgica, Ale­ma­nya, Escòcia o Suïssa.

Vol­dria creure que l’Espa­nya honesta plan­tarà cara a tants des­propòsits. Que sor­girà una allau de vots que apar­tarà indig­nes polítics que impu­ne­ment insul­ten, ame­na­cen o men­tei­xen, es diguin Bor­rell, Casado o Rivera. Una res­posta democràtica que abo­mi­narà del ver­gonyós rei emèrit i tot el que l’acom­pa­nya i sig­ni­fica.

Un dels autors del lli­bre que vam escriure sobre la història de la presó Model és Oriol Jun­que­ras. Mirant la presó de Lle­do­ners i pen­sant en tots ells pen­sava que a l’ergàstul de la Model hom veia vida als pisos del davant. Qui sor­tia al balcó, qui regava flors o mirava aquí o allà. A la moderna presó de Lle­do­ners des dels freds, asèptics, cimen­tats, inhu­mans patis car­ce­ra­ris, només es veu el cel i un turó pro­per on la gent s’uneix per pale­sar estima i soli­da­ri­tat. Allí veuen el poble que els estima.

L’àgora de Lle­do­ners és la icònica plaça pública de l’1 d’octu­bre. El dia que vaig sen­tir un orgull inte­rior que m’escla­tava pel coratge demos­trat per les dones i homes, gent gran i jove del meu país, per una fer­mesa i valen­tia admi­ra­bles davant les for­ces poli­ci­als envi­a­des des del pen­sa­ment uni­ta­rista espa­nyol, ene­mic del dret democràtic dels pobles. Una àgora que com a l’antiga Grècia, per damunt del tri­omf con­jun­tu­ral del mili­ta­risme i la força, al llarg del temps i de forma secu­lar va sig­ni­fi­car el tri­omf de l’Acadèmia. De Sòcra­tes i Plató, del saber i de la democràcia.

L’1 d’octu­bre a Lle­do­ners, a les altres pre­sons o a l’exili, hom sent que tots som un, un sol poble, que vivim el mateix somni i ideal, el voler deci­dir el nos­tre futur des de la il·lusió i l’espe­rança de cons­truir una soci­e­tat lliure, més justa soci­al­ment i econòmica­ment. Això és l’àgora de Lle­do­ners. Per això la bona gent, voti el que voti, s’acosta a l’inde­pen­den­tisme i aquest no para de créixer.

No pot dir-se demòcrata, per­sona amb sen­ti­ments nobles, qui no con­demna una presó pre­ven­tiva de més d’un any sense judici. La justícia hau­ria de ser la màxima expressió de la con­vivència social. L’uni­ta­risme espa­nyo­lista no res­pecta i viola aquest con­cepte; per aquesta raó creix l’extrema dreta a Espa­nya. Hi ha un camí per atu­rar-la: democràcia i més democràcia. A més ultra­dreta, més democràcia.