POLÍTICA
BARCELONA - 3 gener 2019 2.00 h

L’ANC convoca a Madrid per protestar contra el judici

 L’entitat prepara una manifestació al cap d’una setmana de l’inici de les vistes

 Confia aplegar ciutadans d’arreu de l’Estat que comparteixin la crítica a la deriva antidemocràtica espanyola

EMILI BELLA - BARCELONA

L’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) pre­para una mani­fes­tació a Madrid per pro­tes­tar con­tra el judici als diri­gents inde­pen­den­tis­tes, segons ha pogut saber El Punt Avui. La pre­visió de l’enti­tat és que la marxa se cele­bri quan faci vuit dies de l’inici de les vis­tes, que encara no té data. Tam­poc no està deci­dit on començarà la mani­fes­tació ni per quins car­rers dis­cor­rerà. La ini­ci­a­tiva de l’ANC és inèdita: fins ara el movi­ment inde­pen­den­tista s’havia expres­sat pels car­rers de diver­ses ciu­tats euro­pees, com Brus­sel·les, però no havia con­vo­cat cap marxa per la capi­tal espa­nyola.

L’enti­tat que pre­si­deix Eli­senda Palu­zie pretén denun­ciar que el judici de l’1-O “és un acte d’injustícia en si mateix” impar­tit per “un tri­bu­nal d’excepció propi d’estats auto­ri­ta­ris per fer repressió política”, a par­tir de “fets mani­pu­lats i delic­tes ine­xis­tents”. “La causa gene­ral con­tra el procés inde­pen­den­tista és un reflex més de la des­com­po­sició de l’Estat espa­nyol”, rebla el vice­pre­si­dent de l’ANC, Josep Cru­a­nyes, que fa una crida a tots els demòcra­tes espa­nyols a par­ti­ci­par en la pro­testa. La con­vo­catòria espera con­gre­gar ciu­ta­dans de l’Estat que com­par­tei­xin la crítica a la deriva anti­de­mocràtica, motiu pel qual l’ANC està en con­tacte amb dife­rents orga­nit­za­ci­ons espa­nyo­les.

L’assem­blea, que està en con­tacte amb Òmnium Cul­tu­ral i els dife­rents par­tits sobi­ra­nis­tes per pre­pa­rar les pro­tes­tes, algu­nes de les quals seran coor­di­na­des, també pre­veu con­cen­tra­ci­ons a les dife­rents capi­tals de vegue­ria el mateix dia d’inici del judici. En con­cret, hi ha pen­sa­des pro­tes­tes simultànies a les set de la tarda d’aquell dia a Bar­ce­lona, Girona, Tar­ra­gona, Lleida, Man­resa, Vic i a les ter­res de l’Ebre. També hi haurà pro­testa en dife­rents ciu­tats euro­pees i del món.

Fonts d’Òmnium con­fir­men que s’han cele­brat reu­ni­ons amb l’ANC, però que encara no s’han apro­vat defi­ni­ti­va­ment els actes con­junts.

L’objec­tiu de les enti­tats sobi­ra­nis­tes és man­te­nir la pro­testa al llarg del judici i ulti­men altres ini­ci­a­ti­ves durant el procés. La CUP i orga­nit­za­ci­ons afins van ser les pri­me­res, el mes pas­sat, a cri­dar a la mani­fes­tació per­ma­nent des del pri­mer dia, sota el lema “Atu­rem-ho tot!”

El vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, va avançar ahir en una entre­vista a l’ACN que les enti­tats sobi­ra­nis­tes anun­ci­a­rien mobi­lit­za­ci­ons “àmplies i de mas­ses” per al dia que comenci el judici. El número 2 del govern con­si­dera que una –més que pre­vi­si­ble– sentència con­dem­natòria con­tra els líders polítics i soci­als empre­so­nats seria un “punt d’inflexió” que deter­mi­na­ria el futur polític de Cata­lu­nya, com la del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal que va escapçar l’Esta­tut el 2010.

En aquest sen­tit, el també con­se­ller d’Eco­no­mia pre­veu res­pos­tes “de país”, no només del govern, el Par­la­ment i les for­ces inde­pen­den­tis­tes. Tan­ma­teix, l’adjunt a la pre­sidència d’ERC no es vol resig­nar que la sentència sigui “des­fa­vo­ra­ble” i aposta per llui­tar per l’abso­lució dels encau­sats, ja que “no hi ha delicte”.

Així, el govern aposta per una res­posta “el més àmplia pos­si­ble” a la imatge dels líders inde­pen­den­tis­tes asse­guts al banc dels acu­sats al Tri­bu­nal Suprem. Per Ara­gonès, la reacció cata­lana “s’ha de cons­truir sobre la base mínima del 80%” que com­par­teix que la solució ha de ser democràtica, “amb un referèndum”, que rebutja la repressió i que se sent iden­ti­fi­cada amb els valors repu­bli­cans.

“El dia 22 de gener comença un judici con­tra els nos­tres com­panys, polítics demòcra­tes, hono­ra­bles, que van donar la veu al poble”, va asse­gu­rar el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, el dia de Nadal en el marc de l’ofrena flo­ral a la tomba de Fran­cesc Macià al cemen­tiri de Montjuïc en el 85è ani­ver­sari de la seva mort. La data és un càlcul a par­tir de supòsits de ter­mi­nis judi­ci­als, però encara no és ferma.

LA FRASE

La causa general contra el procés és un reflex més de la descomposició de l’Estat espanyol
Josep Cruanyes
VICEPRESIDENT DE L’ANC