POLÍTICA
BARCELONA - 3 febrer 2019 2.00 h

El PDeCAT encara recela de la Crida i n’ajorna l’encaix

 Aniran discutint la fórmula i el cap de llista a les europees, però Bonvehí assegura que el partit hi serà “amb totes les conseqüències”

 Afloren les crítiques pel paper del partit dins el nou moviment

EMMA ANSOLA - BARCELONA

Sense can­di­dat clar a les elec­ci­ons euro­pees –sobre la taula hi ha els noms de Car­les Puig­de­mont, Jordi Turull i fins i tot Jordi Sànchez–, sense acord amb la resta de par­tits inde­pen­den­tis­tes per dis­se­nyar una llista unitària –ERC i la CUP ja ho han des­car­tat per com­plet– i amb recels i divi­si­ons inter­nes dins el par­tit per la relació futura amb la Crida. Amb aquests tres incon­ve­ni­ents, el con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari del PDe­CAT va deci­dir ahir allar­gar una mica més els seus debats i ajor­nar la fórmula amb què es pre­sen­ta­ran a les elec­ci­ons euro­pees així com la seva relació amb el movi­ment de Puig­de­mont.

El pre­si­dent del PDe­CAT, David Bon­heví, va asse­gu­rar que la for­mació estarà pre­sent en aques­tes elec­ci­ons euro­pees i que encara no volen tan­car la porta a la con­fecció d’una llista unitària, mal­grat la nega­tiva de repu­bli­cans i cupai­res. El par­tit, però, ja té al cap altres opci­ons, com va asse­gu­rar el mateix pre­si­dent en un dis­curs obert en el con­sell naci­o­nal. Aquesta pro­posta seria pre­sen­tar-se a Europa amb el soci habi­tual, el PNB, però els bas­cos han mos­trat cert recels res­pecte a una can­di­da­tura encapçalada per Puig­de­mont. “Calen uns dies més de reflexió”, comen­tava Bon­vehí.

La llista, a con­sulta

Al final, però, i “sigui quina sigui la fórmula” tri­ada, Bon­vehí va avançar que la decisió final haurà de tenir el vis­ti­plau del con­sell naci­o­nal i de la militància, per la qual cosa es sot­metrà a votació un cop esti­gui con­fec­ci­o­nada la pro­posta. Ahir de moment van apro­var un regla­ment per con­fec­ci­o­nar la llista i esta­blir els cri­te­ris per als can­di­dats a encapçalar-la. Unes con­di­ci­ons que no des­car­ten cap dels can­di­dats abans men­ci­o­nats, ja que s’obre la porta a un cap de llista inde­pen­dent sem­pre que sigui pro­po­sat per la direcció del par­tit.

La figura de Car­les Puig­de­mont dins el PDe­CAT no és con­tro­ver­tida men­tre el seu paper es man­tin­gui reser­vat a pre­si­dir la Gene­ra­li­tat en aquesta legis­la­tura; cal recor­dar que era el cap de car­tell elec­to­ral, després que fa un any la inves­ti­dura quedés ajor­nada pel pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, perquè no era efec­tiva i, a més, podia con­duir a la para­lit­zació de la cam­bra cata­lana. Ahir el PDe­CAT es va rea­fir­mar amb aquest paper de Puig­de­mont i va apro­var una pro­posta pre­sen­tada d’urgència i defen­sada pel sena­dor Josep Cle­ries en què es rei­te­rava el suport al grup par­la­men­tari de Junts per Cata­lu­nya per fer “efec­tiva” la inves­ti­dura de Puig­de­mont.

El que crea més recels dins el PDe­CAT és la nova maquinària enge­gada per Puig­de­mont, el movi­ment i també par­tit polític de la Crida, i les ali­an­ces que s’hi han de tei­xir. Mili­tants del par­tit demòcrata van fer evi­dent ahir la manca de sin­to­nia amb l’estratègia defen­sada fins ara pel sec­tor del PDe­CAT més afí a Puig­de­mont i que també forma part de la Crida. Temen que el par­tit pugui aca­bar diluït i insig­ni­fi­cant dins el parai­gua trans­ver­sal en què es vol con­ver­tir la Crida, tot i que ambdós apos­ten fer­ma­ment per un referèndum com a solució al con­flicte. De moment, però, els ner­vis estan tem­pe­rats perquè el par­tit de Puig­de­mont ha des­car­tat, ara per ara, pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons del mes de maig. Men­tres­tant, un equip for­mat pel mateix Bon­vehí i diri­gents més afins a Puig­de­mont, com ara la dipu­tada al Congrés Míriam Nogue­ras, con­ti­nuen tre­ba­llant en una pro­posta d’encaix del PDe­CAT en la Crida.

Bon­vehí va ini­ciar la seva inter­venció oberta a la premsa tenint un record pels polítics pre­sos, als quals va defi­nir com uns “autèntics herois del país”. Va tit­llar el judici que afron­ten “d’autèntic escàndol” i “inhumà”. “No s’ha res­pec­tat allò que hau­rien de res­pec­tar els pro­ce­di­ments judi­ci­als”, va afe­gir-hi.

LES FRASES

Un dia farem un referèndum, el guanyarem i mai més serà considerat un delicte
Ens presentarem a les europees, sigui quina sigui la fórmula, però calen uns dies més de reflexió
David Bonvehí
PRESIDENT DEL PDECAT