POLÍTICA
GIRONA - 4 gener 2019 2.00 h

Els advocats denuncien la paralització de la instrucció de l’1-O a Girona

 La jutgessa no citarà cap policia fins que no tingui les transcripcions de les comunicacions que va demanar a l’estiu

 Pels lletrats hi ha indicis suficients

GEMMA BUSQUETS - GIRONA

El col·lec­tiu d’advo­cats Volun­ta­ris pel Dret de Defensa ha denun­ciat la para­lit­zació de la ins­trucció de l’1-O al jut­jat número 2 de Girona, el que porta més casos d’afec­tats per les càrre­gues poli­ci­als el dia del referèndum a tot Cata­lu­nya. El por­ta­veu dels lle­trats, Albert Car­re­ras, va expli­car que les “dis­crepàncies des del punt de vista tècnic” amb la jut­gessa supo­sen a la pràctica la para­lit­zació del procés des de fa cinc mesos. Així, més d’un any després dels fets, “no hi ha ningú inves­ti­gat a Girona, que és on hi ha més denúncies, unes 250, de tot Cata­lu­nya”, remarca Car­re­ras. El cas gironí dife­reix del del jut­jat número 13 de Bar­ce­lona, “molt expe­di­tiu”, explica l’advo­cat, i on hi ha 60 expe­di­ents inco­ats.

El jutjat que porta fets a continua sense citar agents de la Policia Nacional i els seus caps. Tampoc demana proves alternatives tot i constar evidències que van existir. Nosaltres no defallirem i continuarem demanant-ho. Seguim treballant perquè es faci justícia.

153 persones estan parlant sobre això

La jut­gessa argu­menta que no citarà cap poli­cia fins que no tin­gui les trans­crip­ci­ons de les comu­ni­ca­ci­ons ofi­ci­als, uns 4.000 arxius de veu, que a l’estiu va donar als Mos­sos perquè les fes­sin. Segons Albert Car­re­ras, a data d’avui no els consta si s’ha fet aquesta feina ja que no s’han apor­tat les trans­crip­ci­ons. En una reunió, la jut­gessa va expli­car als advo­cats que aques­tes trans­crip­ci­ons “són molt impor­tants per extreure’n paràmetres de con­ducta i de qui­nes ordres tenien”. A més, con­si­dera que els impu­tats tin­dran més garan­ties, alhora que la trans­cripció per­metrà arri­bar a les jerar­quies supe­ri­ors.

Els advo­cats volun­ta­ris dife­rei­xen del cri­teri de la jut­gessa. Argu­men­ten que els fets denun­ci­ats són molt clars, hi ha poli­cies iden­ti­fi­cats i per tant exis­teix un prin­cipi per impu­tar-los. També han fet arri­bar a la jut­gessa trans­crip­ci­ons par­ci­als.

Recurs d’apel·lació

Els advo­cats han pre­sen­tat escrits men­su­als a la jut­gessa en què li recla­men que reque­reixi els canals alter­na­tius –han detec­tat que es van detec­tar vies de comu­ni­cació dife­rents de les de la cen­tra­leta perquè no quedés regis­trat– pel perill que es des­tru­ei­xin. També li han recor­dat la infor­mació que poden apor­tar els poli­cies si els cita ara. “Les trans­crip­ci­ons no apor­ta­ran infor­mació ni de més ni de menys”, diu Car­re­ras. Així, els advo­cats pre­sen­ta­ran un recurs d’apel·lació a l’Audiència perquè deter­mini si és neces­sari començar a inves­ti­gar els poli­cies o s’ha de fer més enda­vant.

LES FRASES

Volem que quedi en evidència que la policia ha utilitzat canals de comunicació alternatius, mòbils i grups de Whatsapp, i ens els està amagant
Els fets denunciats són clars i ja hi ha policies identificats; ja hi ha un principi per imputar-los
Albert Carreras
PORTAVEU DELS VOLUNTARIS PEL DRET DE DEFENSA