POLÍTICA
BARCELONA - 4 desembre 2018 2.00 h

Aboquen escombraries i fems a les portes de diferents jutjats

REDACCIÓ - BARCELONA

Els CDR van tor­nar a escam­par escom­bra­ries i fems a les por­tes dels jut­jats de dife­rents muni­ci­pis cata­lans, com Girona, Tar­ra­gona, Saba­dell, Vic, Man­resa, Sol­sona i Vila­nova i la Geltrú dilluns a la mati­nada.

A Girona, van aparèixer fems davant el Palau de Justícia, amb car­tells en dife­rents idi­o­mes en què es denun­ci­ava la impar­ci­a­li­tat de la justícia espa­nyola amb un dibuix amb una tifa. “Hem omplert de merda les por­tes dels jut­jats de Man­resa i Sol­sona per fer evi­dent a tot­hom que el poder judi­cial a l’Estat espa­nyol és una merda”, van argu­men­tar des de Twit­ter. “Sents pudor? És pudor de la merda de justícia. Ja els surt per sota la porta”, van dir des de Vic. “Tot fa pudor. Per­so­nes inno­cents pre­ses, exi­li­a­des i repre­sa­li­a­des”, van afe­gir-hi, en piu­la­des reco­lli­des per l’ACN.

Els CDR també van actuar a Rubí i a Cer­da­nyola. En tots els casos van fer referència a l’ani­ver­sari de la Cons­ti­tució amb les eti­que­tes “40 anys de ver­go­nya” i “40 anys d’injustícia espa­nyola”.

A Tar­ra­gona van llençar una vin­tena de bos­ses de fems i dei­xa­lles, amb car­tells on es podia lle­gir “Merda de justícia”.