OPINIÓ
6 febrer 2019 2.00 h

Els defectes d’un judici esperpèntic

L’agenda judi­cial de l’Estat espa­nyol con­tra el procés sobi­ra­nista de Cata­lu­nya con­ti­nua avançant ine­xo­ra­ble cap al seu objec­tiu prin­ci­pal, que és escar­men­tar els líders de l’inde­pen­den­tisme català, dis­su­a­dir aquells que esti­guin des­ti­nats a aga­far-los el relleu i apla­car el movi­ment social que amenaça la uni­tat de l’Estat. Aquest marc explica la majo­ria de les qüesti­ons que cen­tren i cen­tra­ran l’atenció abans i durant del judici al Tri­bu­nal Suprem, començant per la per­sistència de la presó pre­ven­tiva incon­di­ci­o­nal i seguint per les con­di­ci­ons del tras­llat dels pre­sos polítics cata­lans, el vídeo bur­leta de la Guàrdia Civil, la rebuda hos­til i res­tric­tiva a les pre­sons madri­le­nyes, el secre­tisme sobre el calen­dari del judici, el poc temps con­ce­dit per pre­pa­rar la defensa a par­tir de la data i les con­di­ci­ons del judici, l’exclusió de tes­ti­mo­nis i pro­ves de la defensa, el veto als obser­va­dors inter­na­ci­o­nals, etcètera.

Denun­ciar les rei­te­ra­des vul­ne­ra­ci­ons dels drets dels encau­sats, el tracte injust, dis­cri­mi­na­tori o vexa­tori que estan rebent, i exi­gir que aquest judici ser­veixi per fer justícia i no sigui pura ven­jança, és neces­sari, sobre­tot, per defen­sar l’estat de dret, la sepa­ració de poders i la qua­li­tat de la democràcia a l’Estat espa­nyol. Però les qüesti­ons for­mals i pro­ce­di­men­tals, que són l’anècdota en tot aquest procés, no ens poden eclip­sar ni ens han d’apar­tar de la qüestió fona­men­tal d’aquest cas, la que cal plan­te­jar cada dia i a tot arreu, que és l’ano­ma­lia, la incom­pa­ti­bi­li­tat, l’esper­pent d’un estat del món democràtic que jutja uns líders polítics i soci­als per apel·lar al dret a l’auto­de­ter­mi­nació, per fer un referèndum, per bus­car una solució democràtica a un pro­blema polític i, en última instància, per com­plir allò que s’havien com­promès a fer en unes elec­ci­ons. Això no és delicte.