POLÍTICA
BARCELONA - 6 novembre 2018 2.00 h

Detenen una edil de la CUP per no haver declarat

 Cs la va denunciar per un suposat delicte d’incitació a l’odi el 3-O

REDACCIÓ - BARCELONA

Els Mos­sos d’Esqua­dra van dete­nir ahir a pri­mera hora del matí la regi­dora de la CUP de Reus (Baix Camp) Mari­ona Qua­drada per haver plan­tat el jutge que, aquesta vegada, la inves­tiga per un supo­sat delicte d’inci­tació a l’odi, segons la denúncia pre­sen­tada per Cs. Els Mos­sos la van tras­lla­dar a la comis­sa­ria i, després, als jut­jats per decla­rar.

La for­mació taronja va asse­gu­rar en l’escrit de denúncia que l’edil els va asse­nya­lar i qua­li­fi­car “d’assas­sins” durant la vaga del 3-O, davant la qual cosa alguns par­ti­ci­pants a la vaga els van incre­par, segons la denúncia pre­sen­tada per Ciu­ta­dans.

Davant la jut­gessa, Qua­drada va expli­car que els fets que se li impu­ten són fal­sos i va mani­fes­tar la seva volun­tat de “no decla­rar res més en aquest jut­jat”. A més, va afir­mar que con­ti­nuen sent “vícti­mes d’una història falsa” mun­tada per la for­mació taronja i que la CUP no con­tri­buirà a “inflar tot aquest relat que s’han inven­tat”. Davant dels jut­jats de Reus es van con­cen­trat una cin­quan­tena de per­so­nes per donar-li suport. Al mig­dia, Qua­drada va sor­tir en lli­ber­tat. Ja a la tarda, els regi­dors de la CUP van aban­do­nar el ple com a pro­testa per la “pas­si­vi­tat” de l’alcalde davant “la repressió i la pro­vo­cació” de Ciu­ta­dans.