POLÍTICA
BARCELONA - 7 febrer 2019 2.00 h

Les dretes atien el carrer contra Sánchez pel relator

 PP, Ciutadans i Vox convoquen una manifestació diumenge a Madrid per l’“alta traïció a Espanya” del president socialista

 Calvo intenta calmar els barons del PSOE

 Indignació del govern perquè La Moncloa pretengui situar el mediador a la taula de partits catalans

EMILI BELLA - BARCELONA
García-Page vol que es reu­neixi la comissió ter­ri­to­rial del PSOE
L’entrada de Podem a la taula pot con­di­ci­o­nar el nom del rela­tor

L’accep­tació, per part del govern espa­nyol, de la figura d’un rela­tor neu­tral que coor­dini la nego­ci­ació d’una solució política per al con­flicte català va des­fer­mar ahir una con­vulsió en el PSOE i va ser­vir de deto­nant per a unes dre­tes espa­nyo­les des­bo­ca­des –PP, Ciu­ta­dans i Vox– per con­vo­car una mani­fes­tació diu­menge a Madrid per cla­mar con­tra l’“alta traïció a Espa­nya” de Pedro Sánchez. Els de Pablo Casado van regis­trar una sol·lici­tud urgent de com­pa­rei­xença del pre­si­dent espa­nyol, igual que Ciu­ta­dans. Casado inclús no des­carta la pre­sen­tació d’una moció de cen­sura. El líder taronja, Albert Rivera, va anun­ciar al Congrés la intenció d’orga­nit­zar un gran acte que esde­vin­gui “un front cívic” con­tra Sánchez. Teo­doro García Egea (PP) i José Manuel Ville­gas (Cs) estan en con­tacte per orga­nit­zar la pro­testa.

A rebuf de popu­lars i ciu­ta­dans, el pre­si­dent de Vox, l’ultra­dretà San­ti­ago Abas­cal, també va con­vo­car tots els espa­nyols a la mobi­lit­zació, diu­menge a les onze del matí a la plaça de Colón, un espai pre­si­dit per una ban­dera espa­nyola gegant que va ser idea de José María Aznar.

El PSOE està esva­lo­tat pel que con­si­dera que són con­ces­si­ons als inde­pen­den­tis­tes a poc més de tres mesos de les elec­ci­ons muni­ci­pals, autonòmiques i euro­pees. Car­men Calvo va haver de sor­tir públi­ca­ment a cal­mar les aigües soci­a­lis­tes. Segons la vice­pre­si­denta espa­nyola, el rela­tor pren­dria part en les reu­ni­ons de la taula de diàleg de par­tits cata­lans, no pas de la comissió bila­te­ral Estat-Gene­ra­li­tat: “No hi ha cap medi­a­dor, no hi ha cap con­flicte inter­na­ci­o­nal, hi ha una bila­te­ral ins­ti­tu­ci­o­na­lit­zada i hi ha una taula on s’asseu­ran els par­tits per par­lar de Cata­lu­nya a Cata­lu­nya que uti­lit­zarà un per­sona que els aju­darà.” La Gene­ra­li­tat, en canvi, rebutja que la figura d’un “medi­a­dor” pren­gui part en el fòrum de par­tits cata­lans, que ja s’ha reu­nit diver­ses vega­des –dimarts mateix– i que emana d’un acord del Par­la­ment, i defensa la cre­ació d’un espai de diàleg amb par­ti­ci­pació de par­tits espa­nyols.

Dife­rents barons soci­a­lis­tes ali­ne­ats amb l’uni­o­nisme radi­cal i coin­ci­dents amb la retòrica antiin­de­pen­den­tista de Vox, com el pre­si­dent de Cas­te­lla-La Manxa, Emi­li­ano García-Page, o el de l’Aragó, Javier Lambán –que al maig es batran amb les dre­tes en les autonòmiques–, van alçar la veu ahir con­tra l’exe­cu­tiu de Sánchez. L’ara­gonès es va mos­trar par­ti­dari, si cal, de per­dre la votació dels pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat abans que fer ces­si­ons a l’inde­pen­den­tisme “que posen en dubte la Cons­ti­tució, la uni­tat d’Espa­nya, l’Estat de dret i la decència”.El cas­te­lla­no­man­xec està molt “per­plex” pel model de diàleg que pro­posa el govern soci­a­lista: “Si es tracta de tenir algú de tes­ti­moni perquè no es refien els uns dels altres, poden par­lar direc­ta­ment al Par­la­ment, que hi som tots els espa­nyols de tes­ti­mo­nis i tinc tant d’interès com ningú per saber el que diuen.”

García-Page va dema­nar a la direcció del PSOE que reu­neixi la comissió ter­ri­to­rial del par­tit, òrgan encar­re­gat de defi­nir l’estratègia soci­a­lista en matèria ter­ri­to­rial. Calvo va acu­sar-lo de par­lar des de la “desin­for­mació” i el “des­co­nei­xe­ment” sobre el rela­tor. La vice­pre­si­denta espa­nyola va recor­dar que les deci­si­ons sobre l’espai de diàleg amb l’inde­pen­den­tisme les ha pres l’exe­cu­tiu espa­nyol amb conei­xe­ment del secre­tari gene­ral del PSOE, que resulta ser també el pre­si­dent del govern.

Però no són només els dos barons soci­a­lis­tes que posen el crit al cel: als pas­sa­dis­sos del Congrés el dipu­tat José María Bar­reda, també cas­te­lla­no­man­xec, l’expor­ta­veu par­la­mentària i dipu­tada per Valla­do­lid Soraya Rodríguez i el secre­tari gene­ral del PSOE a Cas­te­lla i Lleó, Luis Tudanca –per­sona de con­fiança de Sánchez– van secun­dar la petició de García-Page. La comissió ter­ri­to­rial està diri­gida per un altre baró amb incli­na­ci­ons cata­lanòfobes, el pre­si­dent d’Extre­ma­dura, Gui­llermo Fernández Vara, que ahir va piu­lar de forma críptica: “Les coses que són difícils d’expli­car són encara més difícils d’enten­dre. Sobre­tot si no s’escolta. I a Espa­nya per desgràcia fa anys que es va dei­xar de con­ju­gar el verb escol­tar.” A l’espera que Susana Díaz hi fiqui culle­rada, el més pru­dent va ser el soci­a­lisme andalús, que per boca del seu por­ta­veu par­la­men­tari, Mario Jiménez, va pon­de­rar: “[El rela­tor] no és quel­com que a nosal­tres ens hagi pre­gun­tat ningú ni sobre el qual haguem de pro­nun­ciar-nos.” Entre les veus a favor del rela­tor, la de la pre­si­denta balear, Fran­cina Armen­gol.

“Veig el govern espa­nyol en diver­si­tat d’opi­ni­ons, i el PSOE encara més”, va fur­gar la por­ta­veu del govern, Elsa Artadi. La Gene­ra­li­tat recalca que en les reu­ni­ons man­tin­gu­des fins ara entre els vice­pre­si­dents espa­nyol i català i la con­se­llera de la Pre­sidència es parla d’una taula amb par­tits espa­nyols amb dues cadi­res per als soci­a­lis­tes –siguin o no del PSC, però que tin­guin poder perquè s’exe­cu­tin els acords–, dues per a Podem i els comuns, dues per a ERC i dues per a Junts per Cata­lu­nya. De moment, les parts estan “lluny” d’arri­bar a un acord que per­meti un diàleg “efec­tiu”, va cons­ta­tar al matí Artadi, per qui aquest diàleg ha de pas­sar necessària­ment pel dret a l’auto­de­ter­mi­nació i el final de la repressió.

La con­se­llera de la Pre­sidència va expli­car que en la reunió de dimarts de par­tits cata­lans, el pri­mer secre­tari soci­a­lista, Miquel Iceta, estava d’acord amb el for­mat que plan­teja el govern.Fonts del PSC esbos­sen una pos­si­ble ampli­ació de la taula cata­lana –que el mateix Iceta va impul­sar al Par­la­ment– perquè hi encaixi el PSOE, Podem i el polèmic rela­tor.

A ningú no se li escapa que no va ser fins que el grup par­la­men­tari d’ERC va anun­ciar una esmena a la tota­li­tat als pres­su­pos­tos de Sánchez que l’exe­cu­tiu espa­nyol no va començar a par­lar públi­ca­ment del rela­tor que li recla­mava el govern català, per bé que Calvo des­lliga una cosa de l’altra.

Dime­cres i dijous de la set­mana vinent se’n voten les esme­nes a la tota­li­tat. Fins lla­vors hi ha temps per reti­rar-les, fet que per­me­tria, almenys, tra­mi­tar els comp­tes i dona­ria aire al fil de nego­ci­ació obert, sense per­dre de vista que dimarts comença el judici als pre­sos polítics al Tri­bu­nal Suprem.

Men­tre Calvo atribuïa als par­tits la tria del nom del rela­tor, Artadi con­cre­tava que la decisió és dels dos governs, tot i que, com que a la taula hi entra­ria Podem, la per­sona s’haurà d’aca­bar con­sen­su­ant amb les dife­rents for­ces polítiques. Jus­ta­ment, el secre­tari d’orga­nit­zació de Podem, Pablo Eche­ni­que, va cri­ti­car el “deliri” dels líders del PP, Cs i Vox per cri­dar a la mani­fes­tació. “Hi haurà auto­pro­cla­mació de Casado, Rivera i Abas­cal diu­menge a Colón? Tres trigèmins de pre­si­dents interins dema­nant a Trump i Bol­so­naro que els reco­ne­guin per posar fi al col­pisme d’apu­jar el salari mínim inter­pro­fes­si­o­nal a 900 euros”, va iro­nit­zar a Twit­ter en referència a la situ­ació política que tra­vessa Veneçuela.

El que està passant a Espanya és que el president és el traïdor més gran que té la nostra legalitat
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP
Ens sembla fora de lloc que posin la figura del mediador en una taula que és un mandat del Parlament
Elsa Artadi
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
Si no frenem Sánchez als debats als quals no assistirà, caldrà frenar-lo als carrers
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS
No hi ha cap mediador, no hi ha cap conflicte internacional
Carmen Calvo
VICEPRESIDENTA ESPANYOLA
Acceptar una mediació internacional és un reconeixement ‘de facto’ de la independència
Santiago Abascal
PRESIDENT DE VOX
Aprovar un pressupost no justifica cessions que posin en dubte la Constitució, la unitat d’Espanya
Javier Lambán
PRESIDENT ARAGONÈS

Nou “avanç” amb Calvo enmig de la polèmica

L’executiu ja tenia programada per ahir a la tarda un contacte amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, abans que comparegués per sorpresa al matí per detallar les negociacions dutes a terme en els últims vuit mesos amb Catalunya. En aquesta ocasió, el vicepresident, Pere Aragonès, i la portaveu del govern, Elsa Artadi, es van reunir amb Calvo per videoconferència des del Parlament, on se celebrava el ple.Resilient a la pressió atmosfèrica, la trobada, que va durar una hora i mitja, va servir per “avançar”, sense més concreció, igual que la darrera vegada, i les parts van acordar continuar parlant en els propers dies. El govern ha fet arribar a Calvo una llista de noms de possibles mediadors, que preferiria que tinguessin un perfil internacional i gaudissin de l’estima personal i professional de les dues parts. La Moncloa, però, vol que sigui algú català que conegui bé la realitat del país. De moment la llista es manté en secret per no cremar els candidats. En tot cas, la vicepresidenta socialista va voler deixar clar que el seu executiu “en absolut” ha acceptat cap mena de mediació internacional en igualtat, tal com reclama el punt número 3 del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar personalment a Sánchez. Segons Calvo, per a La Moncloa, aquells 21 punts “no han existit mai”.


POLÍTICA
BARCELONA - 7 febrer 2019 2.00 h

POLÍTICA

Un relator no és cap mediador

 En dret internacional, es refereix a l’expert que analitza la situació dels drets des de Nacions Unides

 En el món acadèmic o civil, és la persona que resumeix els acords o conclusions a què s’ha arribat en un congrés o assemblea

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

Un rela­tor no és cap medi­a­dor ni en l’acadèmia, ni en la justícia ni en el dret inter­na­ci­o­nal. Segons el dic­ci­o­nari, un rela­tor és la per­sona que resu­meix els punts trac­tats o els acords pre­sos en un congrés científic o en una tro­bada pro­fes­si­o­nal. També en una assem­blea, segons el dic­ci­o­nari de la Real Acadèmia Espa­nyola. En el poder judi­cial, és un lle­trat que fa la relació de les inter­lo­cutòries o els expe­di­ents dels tri­bu­nals supe­ri­ors. En l’àmbit acadèmic, s’usa habi­tu­al­ment per refe­rir-se a l’espe­ci­a­lista que, sense haver par­ti­ci­pat com a ponent o con­fe­ren­ci­ant en unes jor­na­des o en un congrés, s’encar­rega de resu­mir el con­tin­gut de la tro­bada i pre­sen­tar les prin­ci­pals con­clu­si­ons al final d’aquesta.

Al terme se li atri­bu­eix un sig­ni­fi­cat par­ti­cu­lar en el dret inter­na­ci­o­nal, en què s’uti­litza sobre­tot per refe­rir-se al sis­tema de pro­tecció de drets humans de Naci­ons Uni­des. En aquest àmbit, el rela­tor és l’expert inde­pen­dent encar­re­gat d’ana­lit­zar la situ­ació jurídica d’un dret fona­men­tal, una situ­ació sobre la qual pot fer “pro­pos­tes de millora”, explica el doc­tor en dret inter­na­ci­o­nal públic de la URV Sito Gonzàlez. Els “rela­tors espe­ci­als” de l’ONU infor­men de l’estat dels drets humans en un país, o bé de la situ­ació d’un dret específic on sigui. En dret inter­na­ci­o­nal, pel que fa a la “solució pacífica de con­trovèrsies”, la nego­ci­ació de les parts és el mitjà més impor­tant. Els “bons ofi­cis” és una figura que es limita a posar en con­tacte les parts liti­gants, men­tre que la “medi­ació” pot plan­te­jar solu­ci­ons. En dar­rer terme, es pot pro­po­sar un “arbi­tratge”, que hau­ran de reconèixer les parts perquè la solució que els pro­po­sarà al final és vin­cu­lant.