OPINIÓ
CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT - 8 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Preparats i llestos

CARLES SABATÉ - CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT
“Eutanàsia, referèndum per a Cata­lu­nya... El PP, Cs i el PSOE temen haver de deci­dir però els seus votants ja no

En el debat recent sobre l’atu­rada par­la­mentària de la regu­lació de l’eutanàsia s’han posat de mani­fest les con­tra­dic­ci­ons dels par­tits esta­tals i les seves misèries. Ramón Sam­pe­dro va morir el 1998. Va ser el pri­mer ciu­tadà a dema­nar judi­ci­al­ment el suïcidi assis­tit, que va haver de fer clan­des­ti­na­ment i il·legal. En els últims anys, només ERC i IU havien dema­nat al Congrés tra­mi­tar l’eutanàsia. Zapa­tero ho va obviar i la ini­ci­a­tiva de Podem de fa uns anys va ser atu­rada pel PSOE, el PP i Cs. El segon intent de Podem de fa uns mesos va ser blo­que­jat pels matei­xos tres par­tits i els soci­a­lis­tes han pre­sen­tat ara, a dar­rera hora, una pro­posta pròpia que Cs i el PP han atu­rat a la mesa del Congrés. No volien donar a Sánchez cap tri­omf. Total: 15 ini­ci­a­ti­ves par­la­mentàries frus­tra­des per uns i altres i una demanda del 70% de la població espa­nyola, segons el CIS, sense regu­lar.

Quan el PSOE fre­nava les pro­pos­tes adduïa falta de pre­pa­ració de la soci­e­tat per afron­tar aquest debat. Cs va fer el mateix la set­mana pas­sada i Rivera i Casado han de fer equi­li­bris en les entre­vis­tes per jus­ti­fi­car la seva nega­tiva, després del fla­grant cas del pati­ment i mort de María José Car­rasco.

Són els par­tits els que no estan pre­pa­rats per al debat, no els ciu­ta­dans, que ho recla­men. És el mateix menys­preu als elec­tors que els par­tits uni­o­nis­tes tenen a Cata­lu­nya amb els seus votants. L’última enquesta del Cen­tre d’Estu­dis d’Opinió alerta que puja el nom­bre de votants, sobre­tot del PSC, però també del PP i Cs, que ava­len el dret a deci­dir, en per­cen­tat­ges del 59 i del 40%, res­pec­ti­va­ment.

Cada cop sem­bla més clar que alguna mena de votació, con­sulta, referèndum o vali­dació democràtica s’hau­ria de fer de l’encaix, o el des­en­caix, de Cata­lu­nya a l’Estat. Miquel Iceta va enre­dar-se fa dies amb el referèndum avi­sant que pot­ser cal­dria bus­car una “solució” si dos terços de cata­lans esta­ven a favor de la inde­pendència. Va haver de ser des­men­tit pel PSOE, que no gua­nya per errors en la pre­cam­pa­nya, però els seus votants estan pre­pa­rats per deci­dir el futur de Cata­lu­nya.