OPINIÓ
CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT - 8 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Desprestigiada

CARLES SABATÉ - CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT
“La justícia de l’Estat no és justa, segons Europa, fal­seja l’1-O i refà sentències pels bancs. Li cal més que una “reflexió”

Qual­se­vol des­pres­tigi pot ser encara empit­jo­rat, en el cas de la justícia de l’Estat espa­nyol. Després de les rebre­ga­des d’altres justícies euro­pees pels intents d’extra­dició fallits dels líders inde­pen­den­tis­tes, el Tri­bu­nal Euro­peu dels Drets Humans cer­ti­fica allò que força gent creia: Otegi no va tenir un judici just, mal­grat que con­tra els abert­za­les tot s’hi valia. L’inde­pen­den­tisme com­prova ara que la fis­ca­lia del Suprem ter­gi­versa els fets de l’1-O per incul­par dels pit­jors delic­tes del Codi Penal. Ahir mateix, l’Audi­en­cia Naci­o­nal tor­nava als jut­jats ordi­na­ris el cas de l’Adri i la Tamara, dos mem­bres del CDR del Baix Llo­bre­gat a qui van tro­bar un pòster de Cui­xart i unes cor­des a casa, i han estat mesos inves­ti­gats per ter­ro­risme.

No cal recor­dar el galdós debat, votació i marxa enrere en la sentència sobre l’impost hipo­te­cari de dimarts al ves­pre, en què els jut­ges del Suprem han pas­sat la patata calenta al legis­la­dor, adduint que la llei no és prou clara. Igual d’incon­creta que quan van dic­tar la sentència. Els jut­ges s’empa­ren en “l’impacte social” per jus­ti­fi­car la rein­ter­pre­tació de la sentència. Unes con­seqüències que obvien quan s’asso­cia els pre­sos polítics i les deci­si­ons que pre­nen sobre aquest col·lec­tiu, perquè lla­vors bé que recar­go­len la llei.

S’acusa sovint la justícia esta­tal d’irreal, pel fet que la len­ti­tud a apli­car-se la fa incom­pren­si­ble, tot i la impres­cin­di­ble distància que cal pren­dre per jut­jar. Però ara Europa i els matei­xos ciu­ta­dans de l’Estat comen­cen a qüesti­o­nar si és prou justa. Hi ha mani­fes­ta­ci­ons con­vo­ca­des davant del Suprem i pro­tes­tes con­tra l’esta­ment judi­cial. Par­tits polítics pre­sents al Congrés dels Dipu­tats, com Podem, cri­den a mani­fes­tar-se davant del Suprem. Què farà el tri­bu­nal? Els CDR que pro­tes­ta­ven davant del TSJC els van dete­nir i inves­ti­gar per desor­dres i obs­trucció a la justícia. Sánchez adme­tia ahir que al Suprem li cal una “reflexió”. Força ciu­ta­dans de l’Estat ja han refle­xi­o­nat que el que cal és una justícia més justa i superar “les regles del joc” que Les­mes argu­menta per jus­ti­fi­car la seva actu­ació.