OPINIÓ
9 abril 2019 2.00 h

Els drets dels encausats

La presència sig­ni­fi­ca­tiva de dife­rents líders polítics cata­lans empre­so­nats o exi­li­ats a les llis­tes de les pròximes cites elec­to­rals –legis­la­ti­ves espa­nyo­les, muni­ci­pals i euro­pees– està posant en evidència com d’insòlit, d’abu­siu i de ver­gonyós resulta que el Tri­bu­nal Suprem espa­nyol, a hores d’ara, mal­grat l’absència de con­demna i la pre­sumpció d’innocència que regeix en un estat de dret, con­tinuï man­te­nint en presó pre­ven­tiva líders polítics i repre­sen­tants elec­tes, amb el que això com­porta de vul­ne­ració del seu dret a la millor defensa pos­si­ble i també dels seus drets civils i polítics.

Com que la legis­lació elec­to­ral espa­nyola auto­ritza els pre­sos pre­ven­tius a for­mar part d’una can­di­da­tura i, per tant, a ser ele­gits i a exer­cir el càrrec men­tre no hi hagi una sentència de cul­pa­bi­li­tat, el Suprem ha auto­rit­zat Oriol Jun­que­ras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva a sor­tir de la presó per reco­llir l’acta de dipu­tat o sena­dor si sur­ten esco­llits el 28-A i a votar en l’exer­cici del càrrec, ja que ni el Congrés ni el Senat pre­ve­uen la dele­gació del vot. La con­tra­dicció amb el que ha pas­sat al Par­la­ment català després de les elec­ci­ons del 21-D del 2018, en què es van impe­dir inves­ti­du­res i el vot pre­sen­cial, és més que evi­dent.

El pro­blema és l’arbi­tra­ri­e­tat amb què el tri­bu­nal pot deci­dir si vul­nera o no els drets d’un ciu­tadà i fins a quin punt ho fa. Així, per exem­ple, Jun­que­ras, Sànchez, Turull, Rull i Romeva no tenen encara una res­posta sobre qüesti­ons més imme­di­a­tes i urgents, com ara si podran par­ti­ci­par en el debat dels cap llista cata­lans, que s’ha pro­po­sat fer a la presó de Soto del Real, o si podran par­ti­ci­par en altres actes de cam­pa­nya, com seria exi­gi­ble si es volgués garan­tir la igual­tat d’opor­tu­ni­tats amb els can­di­dats d’altres par­tits.