OPINIÓ
ESCRIPTOR - 9 desembre 2018 2.00 h

TRIBUNA

Cinquanta anys després

ANTONI DALMAU - ESCRIPTOR
“Al final de març, el Tri­bu­nal d’Ordre Públic va pro­ces­sar-lo per pro­pa­ganda il·legal, és a dir, per la decla­ració prèvia a la vaga de fam

Aquests dies, arran de la vaga de fam dels pre­sos inde­pen­den­tis­tes cata­lans, hem tor­nat a par­lar entre nosal­tres de Lluís M. Xiri­nacs, l’home que va pro­ta­go­nit­zar com ningú a casa nos­tra aquest tipus de pro­testa pacífica i extrema con­tra deter­mi­nats abu­sos de poder i en defensa de les lli­ber­tats per­so­nals i col·lec­ti­ves. Les moti­va­ci­ons de cada acció con­creta van anar can­vi­ant en funció del moment, però és evi­dent que no es tro­ben gens lluny de les que mouen, avui, els polítics empre­so­nats a Lle­do­ners.

Ine­vi­ta­ble­ment, doncs, girem els ulls enrere i ens situem en les cir­cumstàncies que van impul­sar aquell esco­lapi aco­llit a la diòcesi de Vic a empren­dre una ini­ci­a­tiva que des de sem­pre es vin­cu­lava a la lluita de mahatma Gandhi. Con­cre­ta­ment, el juliol de 1967, Xiri­nacs va ins­tal·lar-se com a rec­tor de Santa Maria del Camí, a cavall dels ter­mes de Veci­ana i Argençola, a la comarca de l’Anoia. Vivia amb Vicenta Alco­ver i amb el fill d’aquesta dar­rera. Tots ple­gats feien fei­nes tèxtils, tre­ba­lla­ven l’hort, cri­a­ven conills i galli­nes i van ini­ciar pràcti­ques de coo­pe­ra­ti­visme amb page­sos de la zona: va ser el temps, que alguns igua­la­dins recor­den, que venien ous i mag­da­le­nes, així com la xoco­lata Gluki, d’Olot... Ell feia clas­ses a Igua­lada i diri­gia una Escola de Teo­lo­gia, on va fer uns cur­sos bíblics memo­ra­bles. Col·labo­rava al Full Dio­cesà, a Tele-Exprés i en altres mit­jans. Va ini­ciar els seus con­tac­tes amb el món sin­di­cal, con­cre­ta­ment al barri de Sant Maure de Santa Mar­ga­rida de Mont­bui, on els nuclis obrers esta­ven bàsica­ment encapçalats per la gent de la USO i, més mino­ritària­ment, del PSUC. Aviat va fer certa for­ro­lla i va ende­gar les rela­ci­ons per­so­nals que el vin­cu­la­rien a diversa gent d’Igua­lada i comarca, entre els quals va anar vehi­cu­lant idees i pro­jec­tes lli­gats a l’àmbit de la religió, la no-violència, el sin­di­ca­lisme, la política, el coo­pe­ra­ti­visme, el vege­ta­ri­a­nisme, etc.

En els mesos següents, Xiri­nacs, un home cer­ta­ment incòmode i polèmic, va anar radi­ca­lit­zant les seves posi­ci­ons, va anar aban­do­nant un cert con­fort de la vida eclesiàstica i va començar a topar amb el poder judi­cial. I el juliol de 1969, seguint l’exem­ple d’altres sacer­dots bas­cos i cata­lans, va dur a terme una pri­mera vaga de la fam de set dies a Santa Cecília de Mont­ser­rat, en unió de Mn. Josep Dal­mau i d’una noia de Gallifa. Van fer-ho per dema­nar la sepa­ració de l’Església i l’Estat. Aca­bada la vaga, ell mateix va repar­tir fulls volants pel cen­tre de Bar­ce­lona per expli­car les raons de la vaga. Va ser detin­gut però no pro­ces­sat perquè el bisbe de Vic, aco­llint-se al con­cor­dat, ho va impe­dir. I la nit de Nadal de 1970 va ini­ciar a Santa Maria del Camí una segona vaga de la fam, que s’allar­ga­ria durant 21 dies. Va fer-ho per dema­nar elec­ci­ons de veri­tat i l’auto­de­ter­mi­nació per als Països Cata­lans, així com per efec­tuar un gest d’adhesió al mani­fest apro­vat pels 300 intel·lec­tu­als, artis­tes i pro­fes­si­o­nals que s’havien tan­cat a Mont­ser­rat aquell mateix desem­bre. El mani­fest repu­di­ava el procés de Bur­gos i recla­mava l’apli­cació d’una colla de drets democràtics.

El 9 de gener, una cin­quan­tena de per­so­nes —22 dels quals d’Igua­lada i també, entre d’altres, Jordi Car­bo­nell— es van tan­car a la tarda a l’església de Santa Maria del Camí en soli­da­ri­tat amb Xiri­nacs, que en aquells moments es tro­bava retin­gut a l’hos­pi­tal Clínic sota con­trol d’ins­pec­tors de poli­cia. El 14 de gener va aban­do­nar la vaga a petició de les orga­nit­za­ci­ons cata­la­nes d’opo­sició, que es van com­pro­me­tre a incre­men­tar la capa­ci­tat de res­posta unitària de rebuig al règim fran­quista. Al final de març, el Tri­bu­nal d’Ordre Públic va pro­ces­sar-lo per pro­pa­ganda il·legal, és a dir, per la decla­ració prèvia a la vaga de fam. En lli­ber­tat con­di­ci­o­nal, havia de com­parèixer cada 15 dies al jut­jat, però aviat va dei­xar-hi d’anar en un nou gest de deso­bediència civil. Xiri­nacs no havia pagat tam­poc les 30.000 pes­se­tes que li havien estat assig­na­des per la seva lli­ber­tat i, a con­ti­nu­ació, havia estat decla­rat insol­vent.

No m’és pos­si­ble ara con­ti­nuar recor­dant el des­cab­de­lla­ment d’aquesta història. Vol­dria dir tan sols que aque­lles acci­ons de Xiri­nacs, i les represàlies que van caure també sobre els grups de suport, van ser una lla­vor fona­men­tal de presa de consciència per a tota una gene­ració de joves d’Igua­lada i la Conca d’Òdena. I que el sol fet que, al cap de 50 anys de la pri­mera vaga de fam de Xiri­nacs, uns polítics cata­lans hagin de recórrer de bell nou a una acció tan radi­cal i com­pro­mesa per denun­ciar el poder judi­cial posa de mani­fest la deriva anti­de­mocràtica que ha anat pre­nent el sis­tema polític espa­nyol en la dar­rera dècada. És, fet i fet, una autèntica ver­go­nya.