OPINIÓ
10 febrer 2019 2.00 h

DE SET EN SET

Mediador

JAUME OLIVERAS I COSTA

Medi­a­dors; o rela­tors; o obser­va­dors; o home bo. Les parau­les no fan les coses. És la pràctica la que dona valor a les parau­les. I la medi­ació és un bell exer­cici per afa­vo­rir el diàleg, sobre­tot quan es tracta d’apro­par visi­ons con­fron­ta­des, fins abso­lu­ta­ment opo­sa­des. I en qual­se­vol con­flicte quan apa­reix un medi­a­dor és un pas impor­tant per avançar en la reso­lució. Ales­ho­res, cal no fer gaire remor i dei­xar tre­ba­llar els com­pro­mis­sa­ris.

La història és plena de con­flic­tes entre poders i de l’acció de medi­a­dors entre les parts con­fron­ta­des. En petits for­mats com en grans cau­ses. Com a cas emblemàtic, és cone­gut que, men­tre els sol­dats es mata­ven a les trin­xe­res del Somme, en la Gran Guerra, en un país neu­tral, amb medi­a­dors, repre­sen­tants ale­manys i angle­sos es reu­nien per tro­bar sor­ti­des al con­flicte. Encara, a l’Estat espa­nyol, els governs de González, Aznar i Zapa­tero van nego­ciar amb ETA sota l’atenta mirada de cone­guts rela­tors.

Cata­lu­nya i Espa­nya viuen un con­flicte impor­tant i de difícil encaix. Tot, al mig d’una bru­tal actu­ació d’aquells que seguei­xen el so de vells tam­bors i atien les con­sig­nes de l’“a por ellos” i el “cuando peor, peor”. Cal avançar en el diàleg i salu­dar l’apa­rició de for­mes que aju­din: segur, l’apa­rició de medi­a­dors és una bona tro­ba­lla.

Avui, a Madrid, una mani­fes­tació de força, pre­vi­si­ble­ment nom­brosa, reu­nirà els que volen expres­sar-se con­tra el diàleg, els que encara cre­uen en la dico­to­mia de ven­ce­dors i vençuts. Comp­ta­rem, esgla­iats, el gruix dels anti­ca­ta­la­nis­tes penin­su­lars. Les mani­fes­ta­ci­ons i la reco­llida de sig­na­tu­res con­tra l’Esta­tut del 2006 van con­duir a un camí sense retorn; ara, la irres­pon­sa­bi­li­tat pot enter­rar defi­ni­ti­va­ment la feble democràcia.