OPINIÓ
HISTORIADOR - 11 gener 2019 2.00 h

TRIBUNA

Santíssima trinitat

XAVIER DIEZ - HISTORIADOR
“La rup­tura amb el fran­quisme és encara pen­dent. I una República cata­lana inde­pen­dent és la màxima garan­tia con­tra el tota­li­ta­risme

Otto von Bis­mark sos­te­nia que Espa­nya era el país més fort del món, perquè trac­tava de des­truir-se a si mateixa al llarg dels segles i encara no ho havia acon­se­guit. L’afir­mació del can­ce­ller prussià s’ha d’enten­dre en el seu con­text històric i no dei­xava de tenir un punt irònic. Tan­ma­teix, i vist en pers­pec­tiva, és ine­vi­ta­ble fer ana­lo­gies amb el pre­sent. Les elec­ci­ons anda­lu­ses, amb la seva cam­pa­nya, els seus resul­tats, i els pac­tes poste­ri­ors, cor­ro­bo­ra­rien aquesta deriva auto­des­truc­tiva. L’ascens de Vox, una força decla­ra­da­ment ultra, la retòrica mil·lena­rista de Casado i Rivera, i una política d’odi con­tra els cata­lans, no només empe­nyen la soci­e­tat espa­nyola vers l’abisme polític i social, sinó també a bes­can­viar els avan­tat­ges de la con­vivència democràtica per no se sap ben bé quina distòpia tota­litària. Una distòpia on con­ver­geix l’odi a les dones, als immi­grants, als tre­ba­lla­dors públics, als que tenen una ori­en­tació sexual no majo­ritària, als no cas­te­lla­no­par­lants i a tot­hom que, com la cançó de Geor­ges Bras­sens, en pas­sar olímpi­ca­ment dels símbols naci­o­nals, passa a obte­nir una “mala repu­tació.”

En certa mesura, la música (mili­tar, per des­comp­tat) que sona entre la dreta espa­nyola, va molt més enllà de la baixa qua­li­tat de les ins­ti­tu­ci­ons cre­a­des durant la Tran­sició, d’un pacte desi­gual entre qui osten­tava tots els poders i els qui aspi­ra­ven a dei­xar d’ésser repri­mits, sinó que enllaça amb una cul­tura política àmpli­a­ment auto­ritària i que resulta el fac­tor deci­siu en les rela­ci­ons amb una Cata­lu­nya de tra­dició repu­bli­cana, libe­ral i lli­bertària. Ara bé, i tot defu­gint essen­ci­a­lis­mes, són les rela­ci­ons de poder dins l’Estat el que inha­bi­li­tat Espa­nya com a democràcia moderna. Les elec­ci­ons anda­lu­ses i el tri­par­tit de facto PP-Cs-Vox, posa en relleu un feno­men prou cone­gut per qual­se­vol conei­xe­dor de l’Espa­nya con­tem­porània: les dre­tes són plu­rals, encara que amb una lògica cohe­rent; poden mar­car distàncies, mal­grat que pos­se­ei­xen objec­tius i visi­ons sem­blants. El fran­quisme estava mar­cat per famílies polítiques, des dels sec­tors més afins al nazisme, fins als més cle­ri­cals i de simu­lació libe­ral. I el seu pes i influència solia variar en funció de les cir­cumstàncies –sovint mar­ca­des pel con­text inter­na­ci­o­nal–. Aques­tes famílies, teòrica­ment ideològiques i tàcti­ques, sovint esde­ve­nien també biològiques, amb aquesta fina­li­tat d’exer­cir una opressió de classe i nació i adap­tar-se a les diver­ses cir­cumstàncies, de manera que els matei­xos cognoms pogues­sin con­ti­nuar reme­nant les matei­xes cire­res.

Nor­mal­ment, les com­pa­ra­ci­ons les car­rega el dia­ble, tan­ma­teix és obvi que si bé durant el fran­quisme exis­tien naci­o­nal catòlics, libe­rals tecnòcra­tes i falan­gis­tes, no és gaire arris­cat esta­blir paral·lelis­mes entre un PP pròxim als valors reac­ci­o­na­ris del cato­li­cisme, un Cs de vocació neo­li­be­ral, i un Vox afí a la cul­tura de la ultra­dreta d’abans i l’actual, amb els préstecs ideològics de la Inter­na­ci­o­nal Reac­cionària coman­dada per Steve Ban­non. Ara bé, si hi ha un fac­tor que els uneix és un naci­o­na­lisme espa­nyol tan­cat, de caràcter teològic, amb l’irra­ci­o­na­lisme com a estil i tendències exclo­ents. En altres parau­les, PP, Cs i Vox repre­sen­ten la Santíssima Tri­ni­tat del reac­ci­o­na­risme hispànic, aque­lla Espa­nya negra asse­nya­lada per alguns dels intel·lec­tu­als del 98 i que van recloure el seu país en l’endar­re­ri­ment polític i social. De fet, és més que sig­ni­fi­ca­tiu el seu espe­rit nostàlgic empas­sant-se el poc rigor de la història naci­o­na­lista –la cele­bració de la invasió de Gra­nada el pri­mer de gener en fou clar expo­nent– o expres­sant des­a­com­ple­xa­da­ment el seu desig d’una política anti­fe­mi­nista.

El que queda de les esquer­res, una cons­tel·lació de gru­pus­cles inse­gurs, mal avin­guts i amb escàs coratge, ha reac­ci­o­nat tímida­ment, i cul­pant els sos­pi­to­sos habi­tu­als: els cata­lans. Si s’han dei­xat pren­dre ter­reny més aviat és a causa de la seva escassa con­sistència i absència de pro­jec­tes polítics sòlids i alter­na­tius. La situ­ació de crisi política també té a veure amb la pro­funda imbri­cació del fran­quisme en els poders de l’Estat, espe­ci­al­ment en un món judi­cial, les for­ces poli­ci­als o la premsa, com passa arreu d’aquesta invo­lució glo­bal. Ara bé, per arre­glar aquest pro­blema greu que afecta tot­hom, també els con­tra­ris a la inde­pendència, no s’hi val la timi­desa. La rup­tura amb el fran­quisme és encara pen­dent. I una República cata­lana inde­pen­dent és la màxima garan­tia con­tra el tota­li­ta­risme.