POLÍTICA
BARCELONA - 11 gener 2019 2.00 h

Trasllat a la presó de Madrid

 El Suprem demana al Ministeri de l’Interior que traslladi els nou presos polítics perquè estiguin a la seva disposició “l’última setmana de gener”

 Familiars dels independentistes expressen la seva disconformitat

M. PIULACHS/ C. SABATÉ - BARCELONA

L’angoixa per saber la data del tras­llat dels nou pre­sos polítics cata­lans a un penal de Madrid per ser jut­jats per rebel·lió al Tri­bu­nal Suprem es va des­ve­lar ahir. El magis­trat Manuel Marc­hena –pre­si­dent del tri­bu­nal de set magis­trats que els jut­jarà i redac­tor de la sentència– va dema­nar al minis­tre de l’Inte­rior que es faci res­pon­sa­ble del seu tras­llat i que “esti­guin a dis­po­sició de la sala l’última set­mana de gener”. És a dir, que el judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans començarà, segu­ra­ment, el 29 de gener, ja que s’han fixat ses­si­ons de dimarts a dijous. La notícia va enut­jar els fami­li­ars dels pre­sos polítics, i Txell Bonet i Diana Riba, dones de Jordi Cui­xart, pre­si­dent d’Òmnium, i de l’excon­se­ller Raül Romeva, van expres­sar la seva sor­presa a Twit­ter perquè encara no s’han pre­sen­tat els escrits de defensa, tot i que el ter­mini, acaba el 15 de gener, i aquesta acció no atura pas la vista oral.

Amb tot, s’espe­rava pri­mer l’anunci de la data del judici, després de la pre­sen­tació dels escrits de defensa, i el con­següent tras­llat dels pre­sos polítics d’un penal català a un de Madrid. La sala del Suprem té pressa per començar la vista perquè la presó pre­ven­tiva dels polítics els crema, en ser exces­siva perquè són acu­sats d’acci­ons polítiques, no de sang (legal­ment poden estar en presó pre­ven­tiva dos anys, pror­ro­ga­bles dos anys més) i per això fonts pro­pe­res al Suprem indi­ca­ven que el judici seria a finals de gener o la pri­mera set­mana de febrer, com a molt tard.

Tot pre­ve­ient les quei­xes, Marc­hena en el seu escrit al minis­tre Fer­nando Grande-Mar­laska exposa que l’arti­cle 33 del regla­ment peni­ten­ci­ari fixa “una ante­lació mínima de trenta dies”, quan la llei d’enju­di­ci­a­ment cri­mi­nal esta­bleix que un cop sabuda la data del judici, “imme­di­a­ta­ment” els pro­ces­sats que esti­guin empre­so­nats seran conduïts a la presó més pro­pera on hagin de ser jut­jats; en aquest cas, Madrid. Hi afe­geix que aquesta exigència tem­po­ral “no pot anar en per­ju­dici de la segu­re­tat que ha de pre­si­dir el tras­llat dels pre­sos, del seu dret que aquest tras­llat es veri­fi­qui en con­di­ci­ons que res­pec­tin la seva dig­ni­tat i del dret de tot acu­sat a un procés sense dila­ci­ons inde­gu­des”, i per això sol·licita que siguin conduïts a Madrid la dar­rera set­mana de gener.

Rajoy de tes­ti­moni?

La pre­visió és que els nou pre­sos polítics, repar­tits a les pre­sons de Mas d’Enric, Lle­do­ners i Puig de les Bas­ses, siguin tras­lla­dats pels Mos­sos a la presó de Bri­ans 1, a Sant Esteve Ses­ro­vi­res, on hi ha els reclu­sos pre­ven­tius, i que d’allà uni­tats de la Guàrdia Civil els con­du­ei­xin a Madrid, tal com van fer en la tor­nada a Cata­lu­nya, l’estiu pas­sat. El con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, va ofe­rir ahir que la poli­cia cata­lana faci tot el tra­jecte del tras­llat.

Esgo­tar el tras­llat dels pre­sos polítics fins a la mateixa set­mana de l’inici del judici, però, no evi­tarà la seva precària situ­ació. Cada dia hau­ran de fer uns cin­quanta quilòmetres en fur­go­ne­tes poli­ci­als de la presó d’Estre­mera a la seu del Suprem. I, com que l’alt tri­bu­nal no té cala­bos­sos, és pre­vist que siguin conduïts als de l’Audi­en­cia Naci­o­nal, a cinc minuts en cotxe. A més, les ses­si­ons seran de matí i tarda i caldrà resol­dre els àpats per dinar i on ho faran.

Aquesta set­mana les defen­ses dels pre­sos polítics tenien pre­vist de fer una reunió per inten­tar con­sen­suar els tes­ti­mo­nis i les pro­ves a dema­nar en el judici. La decla­ració com a tes­ti­moni de l’expre­si­dent del govern espa­nyol Mari­ano Rajoy ha estat dema­nada per l’acu­sació popu­lar del par­tit d’ultra­dreta Vox, i fonts jurídiques han asse­gu­rat que el Suprem l’accep­ta­ria si ho dema­nen les defen­ses. Per alguns dels juris­tes impli­cats, Rajoy no és la pri­o­ri­tat per demos­trar que el dret d’auto­de­ter­mi­nació no és il·legal i que no va haver cap violència als car­rers de Cata­lu­nya. El desig és que la política torni en aca­bar el judici.

Aquest anunci va coin­ci­dir ahir amb el lliu­ra­ment de la meda­lla d’honor de la Gene­ra­li­tat a Carme For­ca­dell, pre­ci­sa­ment. Va reco­llir el guardó el seu marit, Ber­nat Pegue­ro­les. També van rebre la meda­lla Car­les Viver Pi-Sunyer, catedràtic de dret cons­ti­tu­ci­o­nal i expre­si­dent del Con­sell Asses­sor per a la Tran­sició Naci­o­nal, i impu­tat en la causa del jut­jat, i els arqui­tec­tes de l’estudi RCR, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta.

Medi­ació i Bun­des­tag

Per altra banda, el dipu­tat ale­many Andrej Hunko ha insi­nuat que el seu par­tit, Die Linke, podria impul­sar un debat sobre Cata­lu­nya al Par­la­ment Fede­ral, el Bun­des­tag. En unes decla­ra­ci­ons a l’ACN, Hunko va avançar que “com a mínim hi haurà pre­gun­tes” en els pròxims mesos a la cam­bra germànica. El repre­sen­tant de la for­mació d’esquer­res reclama la impli­cació d’ins­ti­tu­ci­ons com ara el govern ale­many, la UE i el Con­sell d’Europa con­tra l’empre­so­na­ment dels inde­pen­den­tis­tes. Hunko es va con­ver­tir dime­cres en el pri­mer dipu­tat del Par­la­ment ale­many que visita els pre­sos a Lle­do­ners. “Hi haurà ini­ci­a­ti­ves par­la­mentàries”, va expli­car en ser pre­gun­tat per pos­si­bles acci­ons de Die Linke coin­ci­dint amb l’inici del judici al procés. “Inten­ta­rem posar sobre la taula la situ­ació de Cata­lu­nya en la pròxima sessió del Con­sell d’Europa”, del 21 al 25 de gener.

LES DATES

15.01.19
Acaba el termini
perquè els advocats presentin els escrits de defensa i la proposta de testimonis i de prova.
16.10.17
Es va ordenar la presó
provisional del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i del de l’ANC, Jordi Sànchez.

Autoinculpació per l’1-O

El col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat s’autoinculpa per la jornada del referèndum i assegura que està disposat a ingressar a la presó a canvi que surtin en lliberat els polítics i líders independentistes i civils presos. D’això en deixa constància en un manifest, subscrit per 1.229 firmes d’arreu de Catalunya, sota el moviment Taca d’Oli. Un grup d’avis va lliurar ahir el manifest a la fiscalia, a Tarragona. Els avis ho desmarquen del precedent d’una altra acció d’autoinculpació –pel 9-N–, perquè, en aquest cas, el grau d’implicació ha estat major. “Ens declarem culpables de voler la República Catalana, som nosaltres els que hem d’ingressar a la presó”, exposa el manifest. Els avis i àvies que s’autoinculpen resideixen a 25 municipis catalans i integren el Taca d’Oli. Es consideren “responsables” de preparar i participar en l’organització del referèndum. “Si voleu continuar amb aquesta farsa de judici, empresoneu-nos a tots; som fàcils de localitzar ja que sortim sempre de manera pacífica i ordenada”, asseguren en un text on indiquen la seva localització i residència.