OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 11 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Què és normal i què no

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Vostès tro­ben nor­mal que els regi­dors de Bada­lona que van tre­ba­llar el 12-O aca­bin sent jut­jats? Jo no

Com que estem immer­sos en l’excep­ci­o­na­li­tat cons­tant, i com que aquesta set­mana encara no ens hem refet de la sotra­gada de les peti­ci­ons de con­demna pel judici de l’1-O, a mi em sem­bla que tot ple­gat, veient la dimensió del que està pas­sant, sovint (i ves quin remei) per­dem la pers­pec­tiva. No em refe­reixo pas a la pers­pec­tiva d’on som i on voldríem anar (res­pon­dre a això a hores d’ara és de tesi doc­to­ral) sinó d’allò que és nor­mal i què no. I cor­rem el perill (insis­teixo, vista la dimensió de tot ple­gat) de tro­bar nor­mals coses que no ho són. I els en posaré un exem­ple: vostès tro­ben nor­mal que els sis regi­dors de Bada­lona que el 12 d’octu­bre del 2016 van anar a tre­ba­llar ara siguin jut­jats per deso­bediència greu i que s’expo­sin (a les por­tes d’unes elec­ci­ons muni­ci­pals) a penes d’inha­bi­li­tació de més d’un any? El 12 d’octu­bre, ja ho saben vostès, és la fiesta naci­o­nald’Espa­nya, el Día de la His­pa­ni­dad, i es veu que és obli­ga­tori fer festa i que els ajun­ta­ments tan­quin les por­tes; tot i que cada cop més esta­bli­ments comer­ci­als tenen obert aquest dia, i no pas per fer negoci sinó com a senyal de pro­testa. A Bada­lona, cons­ci­ents que molts tre­ba­lla­dors muni­ci­pals també volien pro­tes­tar, el 2016 van voler fer el mateix: per­me­tre a qui ho volgués tre­ba­llar el 12-O i recu­pe­rar la festa un altre dia. Res de res. L’advo­ca­cia de l’Estat se’n va assa­ben­tar (sem­pre pen­dents de les coses trans­cen­dents, aquests) i va dema­nar al jut­jat que sus­pengués l’acord. Con­clusió? Final­ment, per evi­tar embo­lics als tre­ba­lla­dors, el govern muni­ci­pal va decla­rar el 12-O dia fes­tiu per a tot­hom i només uns quants regi­dors –de Gua­nyem Bada­lona i d’ERC– van tre­ba­llar ate­nent els ciu­ta­dans. Un gest simbòlic, perquè fins i tot el mateix fis­cal reco­neix que els pocs tràmits admi­nis­tra­tius que es van gene­rar aquell dia no es van regis­trar de veri­tat a l’Ajun­ta­ment fins l’endemà. Doncs res. Els sis regi­dors ani­ran a judici en plena cam­pa­nya de les muni­ci­pals i s’expo­sa­ran a 15 mesos d’inha­bi­li­tació per deso­bediència greu. I jo em pre­gunto: vostès ho tro­ben nor­mal? Ja no es pot ni pro­tes­tar.