POLÍTICA
BARCELONA - 13 març 2019 7.03 h

Poble Lliure es desentén de la CUP i opta per fer llista el 28-A

 La Candidatura d’Unitat Popular hi respon activant els mecanismes per replantejar-se la relació

REDACCIÓ - BARCELONA

El cor­rent de la CUP Poble Lliure va anun­ciar ahir a la nit que tre­ba­lla per pre­sen­tar una can­di­da­tura “rup­tu­rista” en les elec­ci­ons esta­tals del pròxim 28 d’abril al marge de la for­mació anti­ca­pi­ta­lista, després que aquesta decidís, en el con­sell polític extra­or­di­nari de diu­menge pas­sat, no concórrer-hi. En un comu­ni­cat, Poble Lliure afirma que vol donar res­posta als “nivells històrics de mobi­lit­zació en ter­mes de rup­tura democràtica” que ha mos­trat la ciu­ta­da­nia cata­lana en els últims mesos davant del caràcter “pro­fun­da­ment anti­de­mocràtic i oligàrquic” del règim del 78. Poble Lliure con­si­dera que, davant d’aquest con­text, “l’única via” vers una soci­e­tat igua­litària i una democràcia plena és “la rup­tura res­pecte al règim monàrquic”. Al mateix temps, lamenta que, en lloc d’això, les direc­ci­ons dels par­tits inde­pen­den­tis­tes hagin adop­tat un “dis­curs refor­mista total­ment invi­a­ble” en un Estat espa­nyol “en plena deriva auto­ritària”. Poble Lliure aposta per l’exer­cici del dret a l’auto­de­ter­mi­nació i la cons­trucció d’una República “ple­na­ment sobi­rana”, via vàlida “tant per al poble català, com per al con­junt dels pobles opri­mits per l’Estat espa­nyol”.

Per això, la for­mació con­si­dera que cal una alter­na­tiva elec­to­ral “nítida­ment” repu­bli­cana, d’esquer­res i “útil”, i afirma que apos­tava perquè l’encapçalés la CUP.

Poc després de fer-se públic el comu­ni­cat, la Can­di­da­tura d’Uni­tat Popu­lar va anun­ciar que havia deci­dit “acti­var els meca­nis­mes i espais de debat de l’orga­nit­zació per donar res­posta a aquesta situ­ació i a les rela­ci­ons polítiques que se’n deri­ven i per abor­dar els esde­ve­ni­ments en relació amb les elec­ci­ons del 28-A (...) i alhora els ele­ments de fons i a llarg ter­mini en relació amb la cons­trucció de la Uni­tat Popu­lar als Països Cata­lans”.