POLÍTICA
BARCELONA - 16 març 2019 2.00 h

CatComú nega cap escissió pel suport d’EUiA i expulsa Nuet

 Demana l’escó a qui qualifica de “persona que s’aferra a la cadira després de 28 anys en càrrec públic”

 Adverteix ERC que “promovent el transfuguisme” s’allunya d’un pacte a Barcelona

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El grup par­la­men­tari de Cata­lu­nya en Comú va deci­dir ahir per una­ni­mi­tat expul­sar el dipu­tat i mem­bre de la mesa durant el referèndum Joan Josep Nuet perquè es pre­senta a les llis­tes al Congrés d’ERC. “És incom­pa­ti­ble la seva decisió per­so­nal de pre­sen­tar-se a les llis­tes d’ERC amb con­ti­nuar al nos­tre grup par­la­men­tari i el mínim que podria fer és lliu­rar l’acta de dipu­tat”, sen­ten­ci­ava ahir en com­pa­rei­xença al Par­la­ment la pre­si­denta del grup, Jes­sica Albi­ach.

Els comuns car­re­guen dura­ment con­tra ERC i Nuet per treure importància al que qua­li­fi­quen de “pas per­so­nal” tot recor­dant que EUiA ha rati­fi­cat el seu acord amb Cata­lu­nya en Comú mal­grat que Joan Josep Nuet encara n’és –segu­ra­ment per no gaire temps més– el coor­di­na­dor gene­ral.

El grup par­la­men­tari de Cata­lu­nya en Comú pre­nia la decisió ahir després que l’exe­cu­tiva del par­tit hagués acor­dat la vigília sus­pen­dre Nuet de militància “per la seva decisió uni­la­te­ral”.

Albi­ach va tenir ahir parau­les dures tant per a ERC com per a Nuet, als quals va acu­sar de col·labo­rar en una mateixa “pràctica immo­ral”, que va com­pa­rar amb els casos de cor­rupció on hi ha un “cor­rup­tor” i un “cor­rupte”. En aquest sen­tit, Albi­ach va dei­xar clar que perquè hi hagi “trans­fu­guisme cal un par­tit que el pro­mo­gui i una per­sona que s’aferri a la cadira després de 28 anys en un càrrec públic,” en una referència molt crítica a la con­tinuïtat de Joan Josep Nuet en la pri­mera línia de la política.

Albi­ach adver­teix els repu­bli­cans i el mateix Nuet que “s’equi­vo­quen” perquè pro­mo­uen “pràcti­ques de la vella política” en comp­tes de “prin­ci­pis, valors i ètica”, segons ella. Després de recor­dar a ERC que també Ciu­ta­dans està inte­grant “trànsfu­gues” a les seves llis­tes elec­to­rals, la pre­si­denta del grup par­la­men­tari va rei­vin­di­car l’ide­ari i els pro­jec­tes col·lec­tius i de país “per damunt de pro­jec­tes per­so­nals”. El grup par­la­men­tari no havia comu­ni­cat a Nuet la seva expulsió abans d’anun­ciar-la en com­pa­rei­xença al Par­la­ment, però va argu­men­tar que l’encara coor­di­na­dor gene­ral d’EUiA “fa tres set­ma­nes que no assis­teix a les reu­ni­ons del grup” de la cam­bra. Mal­grat que ERC i la pla­ta­forma Sobi­ra­nis­tes de Nuet han con­fir­mat nego­ci­a­ci­ons ober­tes per a la can­di­da­tura de Bar­ce­lona amb la pos­si­bi­li­tat que l’exco­muna Eli­senda Ala­many faci tàndem amb Mara­gall, Albi­ach va negar l’existència de cap escissió al par­tit i, a pre­gun­tes dels peri­o­dis­tes, tam­poc es va atre­vir a acu­sar ERC i Sobi­ra­nis­tes de dur a la pràctica una estratègia prèvia­ment pen­sada per fer-ho pos­si­ble: “No sé què tenen al cap els diri­gents d’ERC, però actuen en con­tra dels valors pro­gres­sis­tes i rege­ne­ra­dors pro­mo­vent trans­fu­guisme com Ciu­ta­dans.”

Per refer­mar l’acu­sació que la sor­tida d’Ale­many i ara de Nuet és fruit d’ambi­ci­ons per­so­nals, el grup par­la­men­tari recorda que aquest man­dat no hi ha hagut cap votació dife­ren­ci­ada al si del grup.

Avís poste­lec­to­ral a ERC

Tot i no tan­car la porta a un pacte amb ERC, Albi­ach va dei­xar clar ahir que Ada Colau i Cata­lu­nya en Comú sur­ten “a gua­nyar Bar­ce­lona i qui s’està allu­nyant de pos­si­bles ali­an­ces àmplies és ERC”. En dar­rer terme, els comuns no entren a valo­rar si temen un cost elec­to­ral pel fet que es mobi­litzi un vot de soli­da­ri­tat amb els pre­sos polítics i exi­li­ats que encapçalen les llis­tes de JxCat i ERC al Congrés però també a Europa: “L’ano­ma­lia excep­ci­o­nal és el judici polític.”