POLÍTICA
BARCELONA - 17 gener 2019 2.00 h

Crida a la unió de comuns, ERC i CUP a les municipals

 L’alcalde de Ripollet reivindica la unitat organitzativa per revalidar alcaldies

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

L’alcalde de Ripo­llet, Josep Maria Osuna, rei­vin­dica la unió orga­nit­za­tiva de Cata­lu­nya en Comú, ERC i CUP en aquells muni­ci­pis en què les ali­an­ces han fet pos­si­ble gua­nyar el govern local i adver­teix del risc que suposa con­ti­nuar fun­ci­o­nant sepa­rats. Ho feia ahir al barri bar­ce­loní del Clot, en un acte orga­nit­zat per la pla­ta­forma Sobi­ra­nis­tes –de Cata­lu­nya en Comú– en què la dipu­tada Eli­senda Ala­many també rei­vin­di­cava que la “nova política” són Dolors Saba­ter a Bada­lona, Car­les Escolà a Cer­da­nyola del Vallès o Osuna a Ripo­llet perquè el seu lide­ratge ha sor­git d’una àmplia base social. Osuna va lamen­tar que les can­di­da­tu­res unitàries que han acon­se­guit el canvi de govern no hagin permès “tei­xir coor­di­nació i orga­nit­zació” entre els socis amb el resul­tat que cada par­tit cele­bra per sepa­rat la seva con­ferència muni­ci­pa­lista. Osuna adver­teix que això suposa un risc elec­to­ral.

Ala­many va rei­vin­di­car la “nova política” com el ter­cer eix que s’afe­geix als d’esquerra-dreta i cata­la­nisme-espa­nyo­lisme i va adver­tir que el repte de l’esquerra és “omplir-lo de valors pro­gres­sis­tes” i dis­pu­tar-lo als nous par­tits popu­lis­tes i d’ultra­dreta que poden atreure votants perquè també llan­cen un mis­satge con­tra les elits econòmiques i polítiques. L’acte de Sobi­ra­nis­tes ence­tava una cam­pa­nya audi­o­vi­sual que es farà a través de les xar­xes i va comp­tar amb la presència de la jurista de MES, Jor­dina Frei­xa­net, després de l’absència per malal­tia del dipu­tat d’ERC Ruben Wagens­berg.