OPINIÓ
CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT - 17 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Compte a ensopegar

CARLES SABATÉ - CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT
“El parany del 21-D és tan evi­dent que no els ho hem de posar fàcil. Pel procés i pels pre­sos, cal una enèsima pro­testa cívica

Quan ens hi posem, ens hi posem. Ahir es va tor­nar a demos­trar amb La Marató de TV3, i diven­dres toca fer-ho bé, altre cop, en la jor­nada de pro­testa cívica i de con­cen­tració unitària i pacífica del 21-D. Cap altra soci­e­tat euro­pea moderna ha vis­cut mobi­lit­za­ci­ons com les de les últi­mes dia­des; cap altre país ha mun­tat un referèndum amb més de dos mili­ons de votants amb l’opo­sició vio­lenta de l’Estat i la seva poli­cia; cap altre col·lec­tiu rep la pro­vo­cació del govern del seu estat, que li con­voca un Con­sell de Minis­tres l’ani­ver­sari que l’inde­pen­den­tisme va gua­nyar unes elec­ci­ons, el resul­tat de les quals ha estat ter­gi­ver­sat per la justícia; cap altre ide­o­lo­gia té pre­sos polítics en vaga de fam... Costa, doncs, no sor­tir al car­rer i obviar el males­tar; però, per difícil que resulti, només ho hem de fer amb un ferm civisme.

Els vaguis­tes de fam ens donen una lliçó de con­vicció i paci­fisme, i reben més que ningú la pro­vo­cació i la ter­gi­ver­sació de la justícia. Sor­tim mas­si­va­ment, però amb indig­nació i intel·ligència, perquè el parany és tan evi­dent que no hi podem caure. Entre altres raons, pen­sant en la defensa dels pre­sos. I perquè l’excusa per inter­ve­nir els Mos­sos pot ser qual­se­vol, però no els ho posem fàcil. Que hagin d’inven­tar el relat del 21-D –ja hi estan ave­sats– per treure a la Gene­ra­li­tat les com­petències de segu­re­tat, que és el que Sánchez ava­lua d’ofe­rir als barons del PSOE que tre­mo­len per “l’efecte Anda­lu­sia”. Amb enca­put­xats i tren­cant coses els dona­rem l’excusa. Les exa­ge­ra­ci­ons d’Arri­ma­das i Casado d’ahir mos­tren la neces­si­tat que tenen d’atiar el foc, quan estan arre­lant la resistència i la pro­testa pacífiques. Quan ens hi posem...

A banda, els sin­di­cats dels Mos­sos apro­fi­ten el focus per recla­mar millo­res labo­rals: licit i oportú, però seria poc hàbil sumar el males­tar labo­ral a la deli­cada set­mana que li espera, al cos. L’Estat vol cas­ti­gar la pre­pa­rada poli­cia que va superar els atemp­tats del 17-A i que va ser valo­rada pels ciu­ta­dans per l’1-O. Als seus res­pon­sa­bles no els ho per­do­nen, ni als seus agents, tan dife­rents dels altres.