OPINIÓ
22 abril 2019 2.00 h

LA CRÒNICA

Autoengany o fantasia?

QUIM DOMINGO

Fa uns dies, vaig assis­tir a la llar dels jubi­lats de Santa Coloma de Far­ners a una con­ferència acte de pre­sen­tació del par­tit polític sense polítics que s’auto­a­no­mena Directe 68. Només volia estar-m’hi una estona, sola­ment entre­veure per on anava la cosa. Però ate­ses les bar­ba­ri­tats, men­ti­des i mit­ges veri­tats, vaig pre­fe­rir que­dar-me fins al final per esbri­nar si tot ple­gat era una pro­vo­cació, o un objec­tiu polític, o sim­ple­ment una boge­ria. Fins i tot, em vaig obli­dar que, abans de l’acte, havia anat a la car­nis­se­ria a com­prar i, abu­sant de la seva ama­bi­li­tat, vaig dema­nar que m’ho guar­des­sin. (A mitja con­ferència acte, ja tenia la com­pra a la sala, perquè havien de tan­car.)

David Raventós, aquest era el nom del con­fe­ren­ci­ant, va començar la inter­venció anun­ci­ant-nos que allà el 2013 van començar a veure la veri­tat. I la veri­tat era que tot el procés d’inde­pendència era un engany. Tots els par­tits, des de la CUP a ERC i Con­vergència, pas­sant per les enti­tats sobi­ra­nis­tes, com ara l’ANC, Òmnium, traïen la població. El seu objec­tiu era fer veure que volien la inde­pendència, però, a la pràctica, res de res. De fet, nego­ci­a­ven amb l’Estat espa­nyol i tot estava pac­tat. L’actu­ació poli­cial de l’1-0, segons David Raventós, estava pac­tada 2 o 4 dies abans. Vaig enten­dre –no vol­dria con­fon­dre’m– que tant Jordi Sànchez com Eli­senda Palu­zie eren espies infil­trats de l’Estat espa­nyol dins l’inde­pen­den­tisme. Que TV3 és la gran mani­pu­la­dora que, tot fent veure que està a favor de la inde­pendència, és tot el con­trari. TV3 també està pac­tada amb l’Estat espa­nyol. Ens diu ben clar, alt i repe­ti­da­ment, que els polítics del procés i les enti­tats sobi­ra­nis­tes són traïdores i que enga­nyen els ciu­ta­dans de Cata­lu­nya.

Les dues hores que vaig resis­tir per després poder inter­ve­nir van ser d’un esgo­ta­ment mor­tal. La idea cen­tral del nou par­tit polític sense polítics és que han vist la veri­tat i que la volen expan­dir per tot el ter­ri­tori. Ells tenen la veri­tat, diuen, i quan es té de forma clara i abso­luta, s’ha de pro­pa­gar.

Directe 68 diu que ens hem d’orga­nit­zar en forma de par­tit polític per dur a terme la inde­pendència real, efec­tiva, ràpida i efi­ci­ent de Cata­lu­nya. Directe 68 és d’esquerra, de dre­tes i de cen­tre, laics i reli­gi­o­sos, tre­ba­lla­dors, autònoms, fun­ci­o­na­ris, empre­sa­ris, estu­di­ants, atu­rats, jubi­lats, però euro­peus i euro­escèptics... Tots units per des­ta­par l’engany de Mas, Jun­que­ras, Rull, Sànchez, Puig­de­mont i Palu­zie, gua­nyar i pro­cla­mar la inde­pendència real, efec­tiva, ràpida i efi­ci­ent.

Vaig inter­ve­nir per asse­nya­lar que els polítics han fet coses mala­ment, però que ho hagin fet per a enga­nyar i trair no és cert, i que la veri­tat no la té ningú mai del tot. Va ser difícil poder esta­blir un diàleg. Ells tenen la veri­tat; la resta, no. No vaig resis­tir més i vaig aban­do­nar el local. Eren unes 30 per­so­nes. Algu­nes ja havien mar­xat abans. Quina llàstima des­a­pro­fi­tar tants esforços per desa­cre­di­tar el procés i els seus líders i no pas per apro­fun­dir en els pos­si­bles errors per poder-los esme­nar si cal.