POLÍTICA
BARCELONA - 24 gener 2019 2.00 h

Crida de Torra i ERC a la unitat amb vista al judici

 Ciutadans rebutja afegir-se a la taula de diàleg a petició del president i del PSC

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

Després del males­tar amb què ERC ha encai­xat el recurs de Puig­de­mont al TC con­tra la mesa del Par­la­ment i el seu pre­si­dent, el repu­blicà Roger Tor­rent, el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, i el grup par­la­men­tari d’ERC gira­ven full a la qüestió ahir i feien una crida a la uni­tat del sobi­ra­nisme per fer front al judici con­tra els diri­gents pre­sos que està a punt de començar al Tri­bu­nal Suprem. En la sessió de con­trol del ple del Par­la­ment, ahir al matí Torra va defen­sar que cal “bas­tir una uni­tat al vol­tant del Jo acuso de la cam­pa­nya d’Òmnium, amb l’inde­pen­den­tisme i el sobi­ra­nisme unit” per afron­tar junts el judici al vice­pre­si­dent, con­se­llers i diri­gents civils empre­so­nats.

Torra va jus­ti­fi­car el front comú tenint en compte les actu­a­ci­ons polítiques i poli­ci­als pro­vi­nents de l’Estat espa­nyol de les últi­mes set­ma­nes en referència a la inter­venció per­ma­nent de l’auto­go­vern català que van votar junts al par­la­ment d’Extre­ma­dura el PSOE, el PP i Ciu­ta­dans; en l’ope­ració poli­cial sense ordre judi­cial que va aca­bar la set­mana pas­sada amb setze detin­guts pels talls de vies del TAV de l’octu­bre pas­sat; a més de les decla­ra­ci­ons del minis­tre d’Exte­ri­ors, Josep Bor­rell, en què va mini­mit­zar el nom­bre de votants ferits en les càrre­gues poli­ci­als del referèndum.

Torra va rei­te­rar, un cop més, que la res­posta al judici “la donarà el poble de Cata­lu­nya al Par­la­ment”. La seva crida a la uni­tat del sobi­ra­nisme arri­bava a inter­pel·lació de la dipu­tada d’ERC, Anna Caula, que l’havia dema­nat durant la seva inter­venció en res­posta a “l’onada repres­siva que el govern de l’Estat manté i que va enge­gar l’exe­cu­tiu ante­rior”. Caula va dema­nar al govern català i al Par­la­ment que defen­sin junts la ins­ti­tució de la Gene­ra­li­tat i l’auto­go­vern: “Sabem que no hi ha cap més camí per pro­te­gir-nos.”

Mapa de deten­ci­ons

Per la seva banda, la CUP va dema­nar al govern català que ela­bori un “mapa de la repressió des del referèndum de l’1-O”, perquè no es poden conèixer les dades a par­tir de la infor­mació que fa pública el CGPJ. La dipu­tada de la for­mació Maria Sir­vent també va dema­nar a Torra que l’exe­cu­tiu “es per­soni com a acu­sació par­ti­cu­lar en totes les cau­ses en què es vul­ne­rin drets civils” i, en un retret directe, que “es retiri de l’acu­sació en els casos con­tra grups que pro­tes­ta­ven i han estat repri­mits”.

Per altra banda, la líder de l’opo­sició, Inés Arri­ma­das, va con­fir­mar que Ciu­ta­dans no s’afe­girà a la segona reunió de la taula de diàleg entre par­tits cata­lans que Torra ha con­vo­cat per al dia 1 de febrer. Arri­ma­das va rebut­jar l’oferta a pre­gunta del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat després que fos el líder del PSC, Miquel Iceta, qui l’instés a fer un gest cap a Cs, la CUP i el PP perquè s’hi afe­gei­xin.