OPINIÓ
24 gener 2019 2.00 h

LA GALERIA

De Farners a Vírgenes

RAMON SARGATAL
Deixa estu­pe­facte que ningú va ensu­mar com fun­ci­ona un estat de balança tru­cada

La set­mana pas­sada van dete­nir cupai­res de Far­ners, de Celrà, de Ver­ges, sense cap ele­ment de peri­llo­si­tat, risc de fuga ni delicte fla­grant... Bé, no et pen­sis, eh? Trac­tant-se de la CUP, jo també prac­ti­ca­ria deten­ci­ons mas­si­ves i amb pas­sa­mun­ta­nyes. Res, el temps just de fer un ver­mut. Els duria a un lloc tan­cat, pri­vats de tot, i no els dei­xa­ria sor­tir fins que no hagues­sin escol­tat les expli­ca­ci­ons de la pro­fes­sora Carme Junyent sobre això de des­do­blar el gènere gra­ma­ti­cal. Al cap­da­vall, tan xim­ple és impo­sar el tots-i-totes com reba­te­jar Ver­ges... El pas­sa­mun­ta­nyes, dius? Sí, és clar, tu el que vol­dries és que em reco­ne­gues­sin i que em toqués a mi pagar cada dia la cer­vesa i les oli­ves...! Sos­pito que als detin­guts no els van con­vi­dar a res més que a una nova demos­tració de com en pots ser, d’arbi­trari, quan tens dar­rere un estat tot­po­derós. No vols brou? Set escu­de­lles! Fa segles uns romans der­ro­tats van haver de com­prar el perdó dels gals amb una gran quan­ti­tat d’or, pesat en unes balan­ces. Quan es van quei­xar perquè els pesos esta­ven tru­cats, el gene­ral gal va afe­gir la seva espasa al pla­te­ret del con­trapès. “Vae vic­tis!”, va excla­mar. Ai dels vençuts! ERC, PDe­CAT i JxCat –però també la CUP– s’han avin­gut a posar or a les roma­nes espa­nyo­les. La capi­tu­lació, vet-ho aquí. l el cas és que no hau­ria cal­gut violència ni insur­rec­ci­ons arma­des. Pas­sem per alt l’error majúscul de no fer efec­tiu el referèndum. Obli­dem també algu­nes vacil·laci­ons (davant la fera ferotge, a qui no li fan una mica de figa les cames?). Però és que n’hi havia prou plan­tant-se el 22-D i no con­sen­tint cap altra inves­ti­dura que la del pre­si­dent legítim a l’exili! Més 155, i què? Que ara no el patim enco­bert? Que no estem fent nosal­tres matei­xos d’Arri­ma­das per por a la Sra. Arri­ma­das? Tam­poc no m’explico per què han de donar suport a la moció de cen­sura d’un altre patri­o­ter res­clo­sit i jacobí. Oh, i de tot, de tot, de tot, el que més estu­pe­facte em deixa és cons­ta­tar que havent-hi tants dipu­tats his­to­ri­a­dors, tants pro­fes­sors uni­ver­si­ta­ris, tant de per­so­nal apa­rent­ment lle­git, cap ni un no va ensu­mar com fun­ci­ona un estat de balança tru­cada com és l’espa­nyol. Bé, sí, alguns cupai­res, em diràs. Però cen­trats en la vio­lació de la gramàtica, l’anti­cle­ri­ca­lisme (catòlic i jueu, no pas musulmà) i els cants a la Veneçuela feliç, aquests tam­poc no sem­blen estar gaire per la feina. I si hagués arri­bat el momen­tum de Primàries.​cat?