POLÍTICA
BARCELONA - 26 gener 2019 2.00 h

El govern suspèn tot i que la majoria n’aprova la gestió

 Més de la meitat dels enquestats pel CEO creuen que no sap com resoldre els problemes

 La majoria l’aprova en serveis socials, sanitat i educació i el suspèn en habitatge i contractes laborals

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El govern suspèn amb un 4,66 de nota mit­jana tot i que la majo­ria dels ciu­ta­dans l’apro­ven, segons es desprèn de l’enquesta rea­lit­zada pel Cen­tre d’Estu­dis d’Opinió de la Gene­ra­li­tat Per­cepció de les polítiques públi­ques i valo­ració del govern. 2018 . No és el pri­mer cop que l’enquesta suspèn un exe­cu­tiu, però sí que és la pit­jor nota dels dar­rers tres governs de la Gene­ra­li­tat –en l’enquesta de l’octu­bre del 2011 l’exe­cu­tiu d’Artur Mas obte­nia un 4,96 a dos mesos de com­plir-se un any del seu govern.

Men­tre que un 62,1% dels 1.600 enques­tats l’apro­ven, un 33,1% el sus­pe­nen, però la nota mit­jana de totes les pun­tu­a­ci­ons no arriba a l’apro­vat. De fet, l’apro­vat amb un 5 és la nota que posa un per­cen­tatge major d’enques­tats (22,1%), però fins a un 15,7% li posen un zero, una dada que fa bai­xar molt la mit­jana. Al govern de Puig­de­mont l’apro­vava el 2016 un 72,2% d’enques­tats, men­tre el sus­pe­nia un 23,2% i obte­nia un 5,5 de nota.

Més de la mei­tat dels enques­tats (53,1%) cre­uen que l’exe­cu­tiu de Quim Torra no sap com resol­dre els pro­ble­mes, una opinió que ja tenia la majo­ria (44%) en el cas de l’exe­cu­tiu de Puig­de­mont. En canvi, un 38,4% cre­uen que el govern de Torra sí que sap com fer-ho però neces­sita més temps, una con­fiança que, en el cas de Puig­de­mont, arri­bava a un 39,2%. Res­pecte a la pri­o­ri­tat dels ciu­ta­dans, un 59,9% opi­nen que el govern s’ha de cen­trar a resol­dre el pro­blema polític entre Cata­lu­nya i Espa­nya, un 44,3% cre­uen que ha de pri­o­rit­zar la gestió dels seus ser­veis públics.

Tot i el sus­pens, el govern aprova en la majo­ria d’àrees de gestió sobre les quals pre­gunta l’enquesta, com ara sani­tat pública (5,26), ense­nya­ment públic (5,78), aco­llida i inte­gració de la immi­gració (5,28), cul­tura (6,16), ser­veis soci­als (5,41), segu­re­tat ciu­ta­dana (5,58), medi ambi­ent (5,52), ports i aero­ports (6,29), xarxa viària (5,48), xarxa fer­roviària (5,61), trans­port públic urbà i interurbà i metro (6,23), trànsit (5,06), política lingüística (6,1), uni­ver­si­tats i recerca (5,44), així com en la lluita en defensa dels drets civils i les lli­ber­tats democràtiques (5,41) sobre els quals és la pri­mera vegada que es pre­gunta en l’estudi.

Per con­tra, suspèn en gestió de l’auto­go­vern (4,4) amb pit­jor nota que Mas i Puig­de­mont, en matèria econòmica (4,54), atur (4,16), en tem­po­ra­li­tat dels con­trac­tes (3,53), en habi­tatge (4,09), en justícia (4,26), en equi­li­bri ter­ri­to­rial (4,76), en ajuts a les empre­ses (4,42) i en desi­gual­tats soci­als (4,52).

LES XIFRES

31,3
per cent
dels enquestats consideren que l’atur i la precarietat laboral són el problema principal.
42,2
per cent
dels ciutadans donen la màxima importància als serveis públics i un 47,7 tenen una bona imatge de la Generalitat
35,4
per cent
està disposat a pagar més impostos per tenir millors serveis públics però el 40% no en vol més.

Preocupats per l’atur i la precarietat

Coincidint amb les qüestions en què els enquestats suspenen el govern, la majoria (31,3%) afirmen que el principal problema és l’atur i la precarietat, mentre que per un 30% és la insatisfacció amb la política i per un 29,4% són les relacions entre Catalunya i Espanya –per un 25,5%, el principal és la sanitat mentre que la resta d’afers ja preocupen menys d’un 16% dels enquestats entre novembre i desembre. Però, en canvi, és la relació entre Catalunya i Espanya el que preocupa personalment a més enquestats (15,3%), per damunt de la insatisfacció política (14,3), l’atur i la precarietat (13) i la sanitat (11). Fins a un 42,2% dels preguntats donen la màxima importància als serveis públics. Quant al funcionament de l’administració pública de la Generalitat, un 47,7% en té una imatge positiva i un 24,9%, per contra, bastant negativa. En canvi, un 36,9% tenen una imatge força negativa de l’administració de l’Estat i un 26,1%, força positiva. Un 40% defensen mantenir els impostos i els serveis públics actuals, mentre que un 35,4% estan disposats a pagar més impostos per tal de millorar-los.