POLÍTICA
BARCELONA - 26 gener 2019 2.00 h

L’ANC renya el govern perquè no compleix les promeses

 El titlla d’“autonomista” en un vídeo molt crític en què li demana si acceptarà la sentència dels presos polítics

A.S - BARCELONA

Trenta-tres segons de dura crítica al govern. L’ANC va publi­car dijous a la nit un vídeo a les xar­xes soci­als en què cen­sura la gestió de l’exe­cu­tiu “auto­no­mista” encapçalat per Quim Torra i li demana si “con­ti­nuarà incom­plint pro­me­ses”. En el catàleg de retrets que apa­rei­xen escrits en una lli­breta i poste­ri­or­ment rat­llats en color ver­mell figu­ren la inves­ti­dura de Car­les Puig­de­mont, la res­ti­tució del “govern legítim”, l’apro­vació de les setze lleis sus­pe­ses pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, la recu­pe­ració del ple fun­ci­o­na­ment de la Hisenda cata­lana i, per últim, la cre­ació d’una assem­blea de càrrecs elec­tes.

L’assem­blea con­si­dera que el govern no ha actuat com a “efec­tiu” sinó com a “auto­no­mista”. I li for­mula diver­ses qüesti­ons, entre aques­tes, a les por­tes que comenci el judici de l’1-O con­tra els líders inde­pen­den­tis­tes, que digui si s’accep­ta­ran les sentències dels pre­sos polítics i si es dei­xarà caure el govern de Pedro Sánchez si el soci­a­lista no dona res­posta al reco­nei­xe­ment del dret a l’auto­de­ter­mi­nació. “Això és res­pec­tar el man­dat de l’1-O? Això és cons­truir un estat inde­pen­dent en forma de república”, són els dos inter­ro­gants amb què, a mode de crítica, acaba el vídeo de l’enti­tat sobi­ra­nista que pre­si­deix Eli­senda Palu­zie.

El vídeo va rebre la rèplica de l’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Car­les Puig­de­mont en forma de crida a l’ANC a “la màxima com­prensió i lle­ial­tat“ amb l’exe­cu­tiu català. Des de Water­loo, on es va reu­nir amb una desena d’alcal­des de l’Asso­ci­ació de Muni­ci­pis per la Inde­pendència (AMI), Puig­de­mont va defen­sar, en decla­ra­ci­ons a l’ACN, que Torra té “un dels rols més difícils”, que és “enfron­tar-se a un Estat que no ha aban­do­nat el con­flicte amb Cata­lu­nya”. “Li vam encar­re­gar que tirés enda­vant en unes cir­cumstàncies molt difícils i amb unes enor­mes limi­ta­ci­ons pres­su­postàries i com­pe­ten­ci­als”, hi afe­gia.

Multen Òmnium per la Gigaenquesta

La sala contenciosa administrativa de l’Audiencia Nacional va confirmar ahir la multa de 200.000 euros que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar l’any 2015 a Òmnium Cultural. La sanció era per vulnerar la normativa de protecció de dades en la Gigaenquesta sobre el referèndum del 9-N, celebrat el 2014. La sala rebutja el recurs de l’entitat perquè considera provat que, amb les respostes derivades del macrosondeig, Òmnium va obtenir dades personals d’ideologia que requereixen un reforçament de la prestació del consentiment del seu titular. Per aquests mateixos fets, l’AEPD va sancionar amb la mateixa multa l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que també va recórrer davant l’Audiencia Nacional, que, de moment, no s’ha pronunciat al respecte.