SOCIETAT
AMER - 28 gener 2019 0.01 h

Acte multitudinari a Amer en suport de Puigdemont

 Unes 500 persones es van reunir a la plaça de la Vila, on a la façana d’un edifici es va descobrir un gran mural amb el retrat del president

 Crida a no rendir-se i a continuar treballant per la República

GISELA PLADEVEYA - AMER

“Repre­nem el pas. Tots al Con­sell de la República!” Va ser el lema d’un emo­tiu acte que es va cele­brar ahir a Amer, el poble del pre­si­dent Car­les Puig­de­mont, on mig miler de per­so­nes es van con­gre­gar per tras­lla­dar-li el seu suport. L’esde­ve­ni­ment va ser orga­nit­zat pels mem­bres del CDR local. En aquest cas, les sigles no fan referència a un Comitè de Defensa de la República, sinó que han bate­jat el col·lec­tiu com a Comitè de Degus­tació de la Rata­fia, en què també col·labo­ren com­panys d’Anglès i de la Cellera de Ter. Els inte­grants d’aquesta enti­tat rea­lit­zen periòdica­ment acti­vi­tats a favor de la República. Unes ini­ci­a­ti­ves que també tenen com a objec­tiu home­nat­jar Puig­de­mont per tota la tasca que està fent i per trans­me­tre escalf i suport tant a ell com a la seva família. Així ho expli­cava un dels veïns d’Amer d’aquest grup, Mingo Ber­rio, que va ser l’encar­re­gat de pre­sen­tar i con­duir l’acte que va tenir lloc a par­tir de tres quarts d’una del mig­dia a la plaça de la Vila, on hi van haver més d’una desena de par­la­ments. Hi van inter­ve­nir l’Anna, la Montse i l’Enric, ger­mans de Car­les Puig­de­mont; l’alcal­dessa, Maria Rosa Vila; l’his­to­ri­a­dor Agustí Colo­mi­nes; l’acti­vista, escrip­tor i politòleg Ramón Cota­relo; el dibui­xant i dis­se­nya­dor Jordi Magrià, cone­gut com a Big­man; la popu­lar tui­taire Cris de Haro (@galli­fan­tes); Rosa­rio Palo­mino, que forma part de la direcció de la Crida Naci­o­nal per la República, i tres dipu­tats de Junts per Cata­lu­nya –Gemma Geis, Aurora Madaula i Pep Riera.

Cota­lero va indi­car que “la República és sinònim de lli­ber­tat” i que “no hi ha ren­dició”, ja que està con­vençut que “gua­nya­rem”. Per la seva banda, Gemma Geis va des­ta­car que la Crida és un movi­ment que vol aglu­ti­nar l’inde­pen­den­tisme i que és un ins­tru­ment més per con­ti­nuar llui­tant a favor de l’alli­be­ra­ment dels polítics cata­lans i dels Jor­dis, així com per acon­se­guir que totes les per­so­nes que s’han vist forçades a exi­liar-se puguin tor­nar a casa. Geis va asse­nya­lar la importància de “fer pinya entre tots” i va expli­car la seva con­nexió amb Amer. Un lli­gam que, a més de ser a través de Puig­de­mont, també és perquè hi va conèixer Jordi Turull. Va ser el desem­bre del 2017, en el període en què el con­se­ller va que­dar en lli­ber­tat, després de pagar la fiança impo­sada pel jutge Pablo Lla­rena. Geis, visi­ble­ment emo­ci­o­nada, va recor­dar que una de les pri­me­res coses que va fer Turull ales­ho­res va ser anar a visi­tar a la família de Puig­de­mont a Amer, on hi va coin­ci­dir i el va conèixer per­so­nal­ment.

Enmig de forts aplau­di­ments i de música, entre els moments àlgids també hi va haver la des­co­berta d’un gran mural de sis metres d’amplada per sis de llar­gada pen­jat a la façana d’un dels edi­fi­cis de la banda nord de la plaça. Al mural, obra de Jordi Magrià, hi ha el retrat de Car­les Puig­de­mont fet al bolígraf i en què també es lle­gei­xen les parau­les “No sur­ren­der”. Al llarg d’ahir, a més, hi va haver jocs per a la mai­nada, un dinar groc a la plaça, a què van assis­tir 350 per­so­nes, i les actu­a­ci­ons musi­cals dels grups Males­truch i Cari­tat Humana.

LES FRASES

Volem homenatjar Puigdemont per tot el treball que està fent i transmetre escalf tant a ell com a la família
Mingo Berrio
VEÍ D’AMER. MEMBRE DEL GRUP ORGANITZADOR DE L’ESDEVENIMENT
La República és sinònim de llibertat. No hi ha rendició. Estic convençut que guanyarem
Ramón Cotarelo
ACTIVISTA, ESCRIPTOR I POLITÒLEG
La Crida és un moviment per aglutinar l’independentisme. Hem de fer pinya
Gemma Geis
DIPUTADA DE JUNTS PER CATALUNYA