OPINIÓ
20 novembre 2018 2.00 h

Justícia sota control

La publi­cació dels mis­sat­ges del por­ta­veu del PP al Senat, Igna­cio Cosidó, als sena­dors popu­lars, defen­sant el pacte amb el PSOE per con­fi­gu­rar el Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial expli­cita sense embuts ni com­ple­xos la falta d’inde­pendència del poder judi­cial res­pecte del polític a l’Estat espa­nyol i exposa la volun­tat i sobre­tot la capa­ci­tat d’aquest de con­tro­lar les deci­si­ons de l’òrgan de govern de la justícia i d’influir direc­ta­ment o indi­recta en les sentències del Suprem. La reve­lació enfonsa la ja debi­li­tada cre­di­bi­li­tat de la justícia espa­nyola i posa l’estat de dret davant el mirall, evi­den­ci­ant la urgència d’una reforma pro­funda del sis­tema.

La pri­o­ri­tat del poder polític queda clar que no és tenir una justícia més justa, ope­ra­tiva, eficaç o inde­pen­dent, que no deixi vio­la­dors sen­ten­ci­ats en lli­ber­tat (La Manada), que no canviï sentències fer­mes per interes­sos par­ti­cu­lars (hipo­te­ques), que no actuï amb par­ci­a­li­tat per moti­va­ci­ons polítiques (Otegi); la seva pri­o­ri­tat és tenir el con­trol de la justícia per influir-hi en allò que els interessi i això des­trossa el man­tra de la inde­pendència judi­cial, la sepa­ració de poders i l’estat de dret, la tri­lo­gia on la política espa­nyola es refu­gia per­ma­nent­ment per defi­nir Espa­nya com una “democràcia exem­plar”, en parau­les de la vice­pre­si­denta del govern Car­men Calvo.

La injustícia i inde­fensió que aquesta situ­ació genera en la ciu­ta­da­nia són inac­cep­ta­bles en un estat de dret homo­lo­ga­ble, desa­cre­di­ten el sis­tema judi­cial espa­nyol davant el món i, de cara al trans­cen­dent judici de l’1-O, només poden garan­tir que el procés i la sentència –com abans la ins­trucció– esta­ran vici­ats per l’objec­tiu polític de pre­ser­var la uni­tat de l’Estat i escar­men­tar el movi­ment inde­pen­den­tista de Cata­lu­nya cas­ti­gant de forma exem­plar els seus líders.