POLÍTICA
BARCELONA - 31 desembre 2018 13.58 h

Òmnium llança un vídeo de Cap d’Any per “exigir” la llibertat dels presos

 L’entitat assegura que els líders independentistes sortiran de la presó “amb els ideals intactes” i “havent guanyat”

ACN - BARCELONA

Òmnium Cul­tu­ral ha publi­cat aquest dilluns un vídeo per aco­mi­a­dar l’any i donar la ben­vin­guda al 2019 en què torna a recla­mar la lli­ber­tat del seu pre­si­dent, Jordi Cui­xart, i de la resta de líders inde­pen­den­tis­tes pre­sos. Rere el títol de ‘La cel·la’ , la gra­vació comença pre­ci­sa­ment amb la imatge de la cel·la d’una presó, acom­pa­nyada de 25 segons de silenci. “Si aquests 25 segons se t’han fet llargs”, diu el vídeo, “ima­gina pas­sar fins a 25 anys [dins d’una cel·la] per haver permès un debat, con­vo­cat una votació, o defen­sat una votació”, afe­geix. Tot i això, asse­gura Òmnium, la presó “mai” no els farà renun­ciar als seus objec­tius i els pre­sos sobi­ra­nis­tes n’aca­ba­ran sor­tint “amb els ide­als intac­tes” i “havent gua­nyat”.

“Mal­grat la repressió i les acci­ons ven­ja­ti­ves dutes a terme des de l’Estat espa­nyol”, ha vol­gut dei­xar clar Òmnium, “el poble de Cata­lu­nya man­tindrà inal­te­ra­bles les seves rei­vin­di­ca­ci­ons pacífiques i democràtiques”.