POLÍTICA
GIRONA - 1 març 2019 2.00 h

Els arrestats pel tall del TAV denunciaran la policia

 Anuncien una campanya de mobilitzacions, ‘21 raons’, coincidint amb la citació dels encausats per l’aniversari de l’1-O

 Els activistes denuncien la repressió de l’Estat contra l’independentisme

G. BUSQUETS - GIRONA

Els setze detin­guts el 16 de gener, entre els quals hi havia els alcal­des de Celrà i de Ver­ges, Dani Cor­nellà i Ignasi Saba­ter, a més del foto­pe­ri­o­dista Car­les Pala­cio, per supo­sa­da­ment haver par­ti­ci­pat en el tall del TAV a Girona durant l’ani­ver­sari de l’1-O, pre­sen­ta­ran una denúncia con­tra la poli­cia espa­nyola. L’advo­cada Mont­ser­rat Vinyets va avançar que la denúncia, que encara no s’ha for­ma­lit­zat, serà per “detenció il·legal”. Estan valo­rant pre­sen­tar la denúncia el 15 de març, data en què estan citats a decla­rar, a tres quarts de nou del matí, als jut­jats de Girona.

L’advo­cada Mont­ser­rat Vinyets va recor­dar que per la detenció del 16 de gener hi ha una per­sona que va ser lesi­o­nada al canell –els agents el van emma­ni­llar quan sor­tia de casa–, l’alcalde de Ver­ges, Ignasi Saba­ter, que encara està de baixa. Vinyets va argu­men­tar que les deten­ci­ons es van fer “sense res­pec­tar els requi­sits legals”. L’advo­cada va subrat­llar que la poli­cia espa­nyola va deci­dir dete­nir els sos­pi­to­sos tot i no haver-los enxam­pat come­tent un “delicte fla­grant” ni empa­rar-se en altres motius com ara que no com­pa­re­gues­sin si els cita­ven.

Con­cen­tra­ci­ons

Ahir es va pre­sen­tar la cam­pa­nya de soli­da­ri­tat 21 raons per denun­ciar la “repressió con­tra l’inde­pen­den­tisme”. En total, hi ha 21 inves­ti­gats, 19 arran de la inves­ti­gació de la poli­cia espa­nyola oberta el 16 de novem­bre pas­sat. Els altres dos inves­ti­gats cor­res­po­nen a les diligències dels Mos­sos: un arran del tall del TAV i el segon per entrar a la seu de la Gene­ra­li­tat i des­pen­jar la ban­dera espa­nyola. El jut­jat d’ins­trucció número 4 de Girona ha citat el pri­mer inves­ti­gat el 7 de març per aquesta acció i li atri­bu­ei­xen un delicte de desor­dres públics i ultratge a la ban­dera, danys i delicte lleu de lesi­ons. S’ha con­vo­cat una con­cen­tració per donar-li suport. El 14 de març hi haurà una mani­fes­tació a les 19 h a la plaça del Vi i una con­cen­tració al matí davant dels jut­jats el 15.

LA DATA

7.3.2019
Dijous que ve
està citat el primer investigat acusat d’un delicte d’ultratge a la bandera.