OPINIÓ
1 abril 2019 2.00 h

Nou atac a la llibertat d’expressió

Després d’orde­nar la reti­rada dels llaços grocs o qual­se­vol al·lusió als pre­sos polítics dels edi­fi­cis públics, la Junta Elec­to­ral ha fet un pas més en el seu atac a la lli­ber­tat d’expressió i ha orde­nat als ser­veis infor­ma­tius de TV3 i Cata­lu­nya Ràdio que no usin deter­mi­na­des expres­si­ons per refe­rir-se a ells o als que estan a l’exili, en cap cas fugi­tius de la justícia perquè ningú, a hores d’ara, els reclama. A més, la Junta Elec­to­ral Cen­tral con­si­dera que la cober­tura mediàtica que van fer els mit­jans públics de la Gene­ra­li­tat de la mani­fes­tació de Madrid, un fet periodísti­ca­ment extra­or­di­nari, “vul­nera els prin­ci­pis de plu­ra­lisme polític i neu­tra­li­tat infor­ma­tiva”. TVE, que va fer un segui­ment molt simi­lar, en con­si­de­rar els seus pro­fes­si­o­nals que el fet era extra­or­di­nari des del punt de vista periodístic, no ha estat san­ci­o­nada i no haurà de com­pen­sar els par­tits uni­o­nis­tes amb dues hores d’emissió de con­tin­guts.

Les dues ordres de les jun­tes elec­to­rals, la de Bar­ce­lona i la cen­tral, són atacs direc­tes a la lli­ber­tat de premsa, ja que són un intent de dic­tar qui­nes notícies han de triar els peri­o­dis­tes i com les han de donar. I més quan TV3 i Cata­lu­nya Ràdio, jus­ta­ment, havien rebut crítiques per auto­cen­su­rar-se i usar la fórmula “polítics pre­sos” en lloc de la de “pre­sos polítics”. En els dos casos, les jun­tes elec­to­rals han actuat a instància de Ciu­ta­dans, un par­tit que es nodreix única­ment de la con­fron­tació, i han fet més evi­dent l’ano­ma­lia que viu l’Estat espa­nyol amb pre­sos polítics i, com indi­quen tots els mit­jans inter­na­ci­o­nals, exi­li­ats. Ara, amb el mateix argu­ment usat con­tra els llaços grocs, una enti­tat ha dema­nat que es tan­qui el Valle de los Caídos en el període elec­to­ral. Caldrà veure quina decisió pren la Junta Elec­to­ral.