POLÍTICA
BARCELONA - 1 abril 2019 2.00 h

Presó per a una detinguda en la protesta antifeixista

REDACCIÓ - BARCELONA

El jut­jat de guàrdia va orde­nar ahir presó pro­vi­si­o­nal, comu­ni­cada i sense fiança per a una dona arres­tada dis­sabte durant els alda­rulls de la pro­testa anti­fei­xista de Bar­ce­lona. La dona té una causa oberta per atemp­tat con­tra l’auto­ri­tat amb ins­tru­ment perillós, segons van infor­mar ahir fonts judi­ci­als.

Durant la pro­testa anti­fei­xista con­vo­cada con­tra la mani­fes­tació de Vox de dis­sabte a Bar­ce­lona, hi va haver moments de tensió entre els assis­tents i els mem­bres dels Mos­sos d’Esqua­dra, i els agents van dete­nir almenys set per­so­nes. De fet, els anti­fei­xis­tes van arri­bar a llançar objec­tes con­tra la poli­cia, com ara ous, pin­tura i pedres. Els agents també van aca­bar car­re­gant con­tra els mani­fes­tants per inten­tar dis­per­sar la gent.

A banda dels detin­guts, els alda­rulls també van aca­bar amb cinc per­so­nes feri­des, una d’elles un agent del cos poli­cial. Qua­tre dels ferits van haver de ser ate­sos a la mateixa avin­guda de Tar­ra­gona, on es va pro­duir la pro­testa, però un cinquè va haver de ser tras­lla­dat al Clínic.

Ahir a la tarda els CDR van fer públic un comu­ni­cat sig­nat per Alerta Solidària expres­sant la seva soli­da­ri­tat amb la veïna detin­guda. Van acu­sar el govern de “tebi” i de “posar tot el seu empeny al ser­vei del fei­xisme envi­ant els mos­sos per repri­mir i cri­mi­na­lit­zar l’anti­fei­xisme”.