POLÍTICA
TARRAGONA - 1 abril 2019 2.00 h

Sánchez repta a admetre que la independència no es produirà

 El president espanyol insta els dirigents catalans a ser “valents” i no “enganyar” la ciutadania

 Va assegurar que els ciutadans de Catalunya prefereixen la convivència

REDACCIÓ - TARRAGONA

El pre­si­dent del govern espa­nyol i can­di­dat del PSOE a les elec­ci­ons al Congrés del 28 d’abril, Pedro Sánchez, va recla­mar als líders inde­pen­den­tis­tes que dei­xin d’“enga­nyar” la ciu­ta­da­nia cata­lana, perquè la inde­pendència “no es pro­duirà”. El repte el va llançar durant la clau­sura de la con­venció muni­ci­pal del PSC, cele­brada ahir, al recinte firal del Palau de Con­gres­sos de Tar­ra­gona.

Sánchez va ins­tar els diri­gents cata­lans a ser “valents”, a adme­tre que han “men­tit” i a tor­nar al ter­reny esta­tu­tari, al reforç de l’auto­go­vern i a pen­sar en “solu­ci­ons” per a la ciu­ta­da­nia. De fet, va dir que els matei­xos cata­lans no volen la inde­pendència i que pre­fe­rei­xen la con­vivència. Sánchez va asse­gu­rar que defen­sa­ran la llei, el diàleg i l’Esta­tut, i va acu­sar tant l’inde­pen­den­tisme com els par­tits “sepa­ra­dors”, en al·lusió al PP, Cs i Vox, de no voler dia­lo­gar i de pre­fe­rir viure del “con­flicte” i la “crisi”. El can­di­dat soci­a­lista va dema­nar votar el PSOE per apos­tar per una Espa­nya “on capi­guem tots”, a diferència de la que plan­teja la dreta, on, al seu parer, “només caben ells”.

Drets labo­rals

Davant d’un miler de per­so­nes, Sánchez va asse­gu­rar que l’Estat només pot ser gover­nat amb polítiques que creïn “igual­tat” i que “res­pec­tin la diver­si­tat”. En aquest con­text, segons ell, “les elec­ci­ons del 28-A plan­te­gen la qüestió de si cal avançar o retro­ce­dir”. Durant el seu dis­curs, va fer una defensa de l’eco­lo­gisme, el femi­nisme i els drets labo­rals, i es va com­pro­me­tre a “blin­dar en la Cons­ti­tució el Pacte de Toledo” i a garan­tir la “dig­ni­tat” de les pen­si­ons i la sos­te­ni­bi­li­tat finan­cera del sis­tema. “Que no es con­ver­teixi en mer­ca­de­ria allò que és un dret, la clau de volta de l’estat del benes­tar”, va afir­mar.

Per la seva banda, Merit­xell Batet, can­di­data del PSC per Bar­ce­lona el 28-A, va cri­ti­car els par­tits que “ali­men­ten” el con­flicte, amb referència a Ciu­ta­dans (Cs). “El con­flicte no és l’alter­na­tiva”, va sos­te­nir Batet, que va apos­tar per gene­rar con­vivència, i alhora va aler­tar del perill per a Espa­nya que supo­sa­ria el tri­omf de la dreta, perquè ha estat durant el govern del PP que ha cres­cut l’inde­pen­den­tisme.

LA FRASE

Les eleccions del 28-A plantegen si cal avançar o retrocedir. Futur i convivència són a les urnes
Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Iceta es disculpa per la seva incontinència verbal

“A vegades se’m fa difícil contenir-me. Et demano disculpes. Com m’he de contenir davant una dreta que diu que Espanya corre perill amb els socialistes«”, va dir Miquel Iceta, dirigint-se a Pedro Sánchez, que seguia la seva intervenció des de primera fila, amb referència a unes declaracions en què afirmava que si el 65% dels catalans estiguessin a favor de la independència, la democràcia hauria de buscar una solució. El primer secretari del PSC va alertar que “Espanya està en perill quan governa la dreta”, perquè “creix el vot als independentistes”, i va recordar que els moments de més tensió institucional dels últims anys, com ara la consulta del 9-N del 2014, el referèndum unilateral de l’1-O del 2017 i la declaració unilateral d’independència al Parlament del 27 d’octubre del 2017, van coincidir amb Mariano Rajoy a La Moncloa. Per això, va dir Iceta, “Espanya està en perill quan governa la dreta, i això no és una opinió, és un fet”.