OPINIÓ
1 desembre 2018 2.00 h

L’ocàs de la monarquia

El debat sobre la per­manència o no de la monar­quia com a pri­mera ins­ti­tució de l’Estat espa­nyol avança lenta però ine­xo­ra­ble­ment, com ho demos­tren les ini­ci­a­ti­ves diri­gi­des en última instància a una hipotètica con­vo­catòria de referèndum per deci­dir-ne l’abo­lició. Aquesta cita pot sem­blar llu­nyana, però Podem ja la demana ober­ta­ment; també ho ha fet el Par­la­ment de Navarra; el de Cata­lu­nya, a banda de repro­var el rei Felipe, ha dema­nat l’abo­lició de la corona, i s’estan rea­lit­zant con­sul­tes ofi­ci­o­ses en el mateix sen­tit en diver­ses uni­ver­si­tats espa­nyo­les i en muni­ci­pis de Madrid i d’Anda­lu­sia.

Diver­sos fac­tors influ­ei­xen en aquest cor­rent de fons. El 60% de la població espa­nyola ha nas­cut després de la Tran­sició, no ha rebut direc­ta­ment la influència de la dic­ta­dura, ni ha votat la Cons­ti­tució. També creix el rebuig a la ins­ti­tució pels pri­vi­le­gis que rep, pel seu ana­cro­nisme i per la seva relació amb la cor­rupció (casos Urdan­ga­rin i Corina), men­tre que la imatge de la monar­quia s’ha anat des­gas­tant per aquests i altres escàndols, com ara l’inci­dent de caça de Joan Car­les a Botswana, l’opa­ci­tat de la for­tuna de la família reial o l’amis­tat amb la monar­quia abso­luta sau­dita.

Sigui com sigui, les enques­tes dels últims 25 anys retra­ten l’enfon­sa­ment de la monar­quia i el crei­xe­ment de la república com a opció pre­fe­rida dels ciu­ta­dans de l’Estat espa­nyol. La mobi­lit­zació social pot­ser és inci­pi­ent encara, però va ràpida­ment a més i, en canvi, el 80% del Congrés dels Dipu­tats con­ti­nua enro­cat en un suport total a la corona. Més aviat que tard, els par­tits cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes espa­nyols hau­ran de ser sen­si­bles a aquesta rea­li­tat i replan­te­jar-se la seva posició. Si no ho fan ells, la gent els aca­barà obli­gant a fer-ho.