ECONOMIA
1 desembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

Andalusia, economia, Catalunya

MODEST GUINJOAN

No he seguit les elec­ci­ons anda­lu­ses, però el soroll que m’arriba és que Cata­lu­nya ha estat al cen­tre del debat. Resulta xocant, no només perquè el nos­tre país queda una mica lluny, sinó perquè es tracta d’unes autonòmiques. Que el cen­tre de la pica­ba­ra­lla hagi des­can­sat en l’espa­nyo­li­tat, en els pre­sos polítics, els exi­li­ats... és un símptoma que els admi­nis­trats anda­lu­sos impor­ta­ven un rave, tant als par­tits que han uti­lit­zat Cata­lu­nya com a arma llancívola, com als que s’han avin­gut a dis­cu­tir sobre aquest tau­ler. Com si Anda­lu­sia no tingués pro­ble­mes! Posats a par­lar de Cata­lu­nya, ho hau­rien pogut fer en ter­mes de nivell de desen­vo­lu­pa­ment. Per exem­ple: Anda­lu­sia té més població que Cata­lu­nya (8,4 mili­ons d’habi­tants enfront de 7,56); mal­grat això, té un PIB abso­lut un 30% infe­rior al català; el PIB per habi­tant el 2017 fou de 18.470 euros, enfront dels 29.936 de Cata­lu­nya, és a dir, un 38% infe­rior. El PIB indus­trial a Anda­lu­sia (18.470 mili­ons, el 2017) és un 60% infe­rior al català; en canvi es des­cansa més en el sec­tor públic, sani­tat i edu­cació (hi repre­senta el 20% del PIB enfront del 14% a Cata­lu­nya). Hi ha menys ocu­pats, tot i tenir més població, i és que els atu­rats són, el ter­cer tri­mes­tre del 2018, 898.000, un 122% més que a Cata­lu­nya, i la taxa d’atur és del 22,9% enfront del 10,7. Si una taxa supe­rior al 10% la con­si­dero un escàndol, es poden ima­gi­nar el que penso d’una taxa que és de més del doble. Es fa difícil d’enten­dre que la dreta i l’extrema dreta s’hagin dedi­cat a cri­mi­na­lit­zar un país que podria ser­vir de refe­rent en alguna cosa, encara que només fos per fer pro­pos­tes per veure si millora el benes­tar dels anda­lu­sos. No ha estat així, pot­ser les elec­ci­ons no eren per a Anda­lu­sia. Una pena, sobre­tot per als anda­lu­sos.