POLÍTICA
BARCELONA - 2 gener 2019 2.00 h

Any polític a remolc dels judicis

 El president català fa una crida a “revoltar-se” davant unes sentències que poden precipitar esdeveniments

 El president espanyol defuig fer una proposta en espera de ratificar la via del diàleg en unes noves generals

XAVIER MIRÓ - BARCELONA
Sánchez es pro­posa arri­bar al 2020 i insis­teix a tenir pres­su­post

El pre­si­dent Pedro Sánchez deia diven­dres, després del dar­rer Con­sell de Minis­tres de l’any, que la política de diàleg amb Cata­lu­nya ha d’anar per un cos­tat i el judici de l’1-O, per un altre. Però el calen­dari i el resul­tat del judici als líders polítics i civils cata­lans deter­mina ine­vi­ta­ble­ment l’agenda política del 2019, tal com havia reco­ne­gut indi­rec­ta­ment el pre­si­dent espa­nyol ajor­nant fins després de la sentència la pre­sen­tació de la seva pro­posta per a Cata­lu­nya.

A més, la decisió de dijous pas­sat del Suprem de deri­var al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) el judici als acu­sats només de deso­bediència com­plica les coses perquè la mateixa causa serà diri­mida i sen­ten­ci­ada per tres tri­bu­nals dife­rents i en judi­cis pre­vi­si­ble­ment con­se­cu­tius a par­tir del procés al Suprem –cal recor­dar que el major Tra­pero i la direcció política dels Mos­sos d’Esqua­dra seran jut­jats per l’Audi­en­cia Naci­o­nal–. Sense obli­dar que encara con­ti­nua oberta la causa penal al jut­jat 13 de Bar­ce­lona. Aquesta dis­persió de pro­ces­sos con­ver­teix el 2019 en un any judi­cial con­tra l’1-O, amb pre­vi­si­bles con­seqüències polítiques, que pot pro­vo­car con­tra­dic­ci­ons en les dis­tin­tes reso­lu­ci­ons dels tri­bu­nals.

En aquest sen­tit, durant la visita del diari, el 19 de desem­bre, a la presó de Lle­do­ners, l’expre­si­dent de l’ANC i dipu­tat de JxCat, Jordi Sànchez, qua­li­fi­cava la situ­ació de “ter­reny polític minat que no per­met avançar”. El judici, els pre­sos polítics, la nega­tiva del govern espa­nyol a fer un pas o l’ofen­siva con­ti­nu­ada de Ciu­ta­dans per “frac­tu­rar” la soci­e­tat cata­lana són algu­nes d’aques­tes “mines” que, segons ell, poden fer escla­tar l’agenda política d’un any “molt difícil de ges­ti­o­nar”. A Espa­nya i a Cata­lu­nya.

Els resul­tats a les elec­ci­ons anda­lu­ses han evi­den­ciat que el con­flicte català és deter­mi­nant ja en les elec­ci­ons a Espa­nya. Des de Cata­lu­nya s’inter­preta en aquesta clau la pre­visió de La Mon­cloa de no fer cap pro­posta fins després de la sentència al Suprem. Es con­si­dera que aquest “fins després de la sentència” vol dir real­ment “fins després d’unes noves elec­ci­ons gene­rals” en què el PSOE de Sánchez inten­tarà reforçar a les urnes la seva aposta pel diàleg comp­tant amb Podem i les for­ces cata­la­nes i bas­ques.

Unes noves elec­ci­ons espa­nyo­les que s’albi­ra­ven cap a la tar­dor però que La Mon­cloa vol­dria fixar per al final natu­ral de la legis­la­tura, al 2020. Diven­dres, el pre­si­dent espa­nyol rea­fir­mava que vol apro­var els pres­su­pos­tos de l’Estat amb el suport dels par­tits que van fer pos­si­ble la moció de cen­sura i que vol “esgo­tar la legis­la­tura”. Pel que fa a la relació amb el govern català, Sánchez situ­ava l’objec­tiu del 2019 a “crear espais de diàleg i lle­ial­tat fins a aca­bar la legis­la­tura” en el que sem­bla una advertència implícita que no serà en aquest man­dat quan farà una pro­posta política. Sánchez neces­sita gua­nyar temps perquè el vot en clau espa­nyo­lista con­tra Cata­lu­nya de les elec­ci­ons anda­lu­ses és una advertència a tenir en compte i con­firma que, avui, el govern del PSOE està lli­gat de peus i mans. Per un cos­tat no pot ni apro­var els pres­su­pos­tos sense els inde­pen­den­tis­tes cata­lans men­tre el con­flicte català s’ha con­ver­tit en “una arma llancívola de la dreta per gua­nyar vots i des­gas­tar el govern espa­nyol”, refle­xi­o­nava Jordi Sànchez a Lle­do­ners.

Per l’impul­sor de la futura Crida per la República, “la pugna embo­gida de la dreta i l’extrema dreta és un esce­nari molt difícil de ges­ti­o­nar pel PSOE perquè el blo­queja”. Pro­ba­ble­ment per això el pre­si­dent espa­nyol insis­teix a esgo­tar la legis­la­tura en un intent que vagin aflo­rant les pri­me­res con­tra­dic­ci­ons entre PP, Cs i Vox –popu­lars i taron­ges ja no podran negar que han pac­tat amb l’extrema dreta per fer fora un govern soci­a­lista i, com va fer evi­dent Sánchez en el seu dis­curs de diven­dres, aquesta serà l’una línia clara d’atac de La Mon­cloa con­tra els seus rivals radi­ca­lit­zats en l’espa­nyo­lisme–. Un altre anunci de diven­dres que con­firma que Pedro Sánchez no té cap pressa per anar a elec­ci­ons va ser l’afir­mació que feia sobre l’exhu­mació del cadàver de Franco del Valle de los Caídos: “Si hem espe­rat qua­ranta anys, espe­rar uns quants mesos més no és cap pro­blema.”

La Mon­cloa té la “vocació” d’esgo­tar la legis­la­tura però, fins i tot, no renun­cia a apro­var els pres­su­pos­tos i, encara que això sem­blava inver­sem­blant fa pocs dies, una part del PDe­CAT ja s’ha mos­trat dis­po­sada a per­me­tre’n la tra­mi­tació.

Més enllà d’inter­pre­ta­ci­ons i pre­ci­si­ons del dis­curs, diven­dres Sánchez va fixar prou clara­ment el seu full de ruta per al 2019, que va qua­li­fi­car d’“any de la con­so­li­dació del canvi ini­ciat amb la moció de cen­sura”, i va refer­mar el seu com­promís amb “el camí refor­mista” i “una lec­tura oberta de la Cons­ti­tució, que és patri­moni de tots i no d’uns quants”. Però les pre­vi­si­ons que es fan avui sobre quina serà la sentència al Suprem no l’aju­den. Perquè, per gua­nyar temps ell, neces­sita un govern català esta­ble i dins del marc cons­ti­tu­ci­o­nal. I una con­demna per rebel·lió i sedició posa­ria pressió –la “revolta” al car­rer –a l’exe­cu­tiu de Torra.

De moment, Torra sem­bla haver dei­xat enrere l’opció d’uti­lit­zar una sentència dura per cri­dar els cata­lans a les urnes i inten­tar ampliar la majo­ria inde­pen­den­tista. Avui la pre­visió és man­te­nir el govern “efec­tiu” per com­plir els com­pro­mi­sos de debat cons­ti­tu­ent i la recu­pe­ració de lleis soci­als. També per gua­nyar temps davant la difi­cul­tat evi­dent de fer un pas uni­la­te­ral –les man­can­ces són avui les matei­xes que al 27-O.

L’any ha de servir per realitzar el mandat democràtic de llibertat, per revoltar-se davant de la injustícia
La preocupació serà garantir una Catalunya justa, generadora d’igualtat i de progrés
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Ha de ser l’any de la consolidació del canvi, del camí reformista i la lectura oberta de la Constitució
Pedro Sánchez
PRESIDENT ESPANYOL

Lleis suspeses, debat constituent i unitat estratègica

Autoimposat el diàleg per resoldre el conflicte, el govern català també necessita guanyar temps per abordar accions socials que permetin “ampliar” la majoria independentista ciutadana. En el discurs de Cap d’Any, el president Torra anuncia per al primer consell executiu de l’any la tramitació legislativa de les lleis socials suspeses pel TC. Les d’emergència en l’habitatge, pobresa energètica i sanitat universal han estat desbloquejades pel govern de Sánchez, però estan paralitzades les d’horaris comercials, canvi climàtic, igualtat de gènere, protecció social i l’impost sobre els dipòsits bancaris. El debat constituent serà una altra iniciativa que hauria d’enfortir aliances amb els sobiranistes no independentistes amb vista a una difícil unitat estratègica.