POLÍTICA
BARCELONA - 2 gener 2019 2.00 h

De la presó al calabós i del Suprem a la presó cada dia

 Es preveu que els presos siguin tancats a Soto del Real

 Els espera una dura rutina diària d’horaris i trasllats

X.M - BARCELONA

Els advo­cats pre­ve­uen que el cen­tre peni­ten­ci­ari en què esta­ran tan­cats els pre­sos durant el judici sigui el de Soto del Real, una presó al nord de Madrid i molt més a prop que la d’Estre­mera, a la fron­tera sud-est de la comu­ni­tat de Madrid amb Cas­te­lla-la Manxa.

Soto del Real és una presó cone­guda per Jordi Sànchez i Jordi Cui­xart, que hi van estar tan­cats fins al tras­llat a la presó cata­lana de Lle­do­ners. Hi van ser envi­ats per la jut­gessa de l’Audi­en­cia Naci­o­nal perquè Soto del Real és el cen­tre peni­ten­ci­ari de referència d’aquest tri­bu­nal i hi ha els pre­sos pre­ven­tius no penats, molts dels quals són estran­gers. Tot i que alguns mit­jans madri­lenys van llançar una cam­pa­nya bar­ro­era per des­pres­ti­giar Jordi Sànchez infor­mant de supo­sa­des males rela­ci­ons amb els interns, l’expre­si­dent de l’ANC qua­li­fica de “bona” la con­vivència al si de la presó, tot i adme­tre que, a diferència de Lle­do­ners, sí que s’hi pro­du­eix alguna bara­lla set­ma­nal entre pre­sos per deu­tes o tri­pi­jocs.

Al vol­tant del 15 de gener ja es podria dic­tar l’inici del judici per al 22 i tras­lla­dar a Soto del Real des dels cen­tres de Lle­do­ners, Mas d’Enric i Puig de les Bas­ses els dotze pre­sos que seran jut­jats al Suprem.

Dura rutina diària

De la presó de referència durant el procés els polítics cata­lans seran tras­lla­dats cada matí en fur­go­neta fins als cala­bos­sos de l’Audi­en­cia Naci­o­nal –que alguns pre­sos han defi­nit com a petits, bruts i sòrdids–, d’on pre­vi­si­ble­ment entra­ran al Suprem per una porta late­ral si es manté el dis­po­si­tiu que va tenir lloc durant les seves decla­ra­ci­ons en la fase d’ins­trucció.

Aca­bada la vista diària, de matí i tarda, al ves­pre seran retor­nats amb fur­go­neta a la presó, on hau­rien de poder sopar.

Amb aquesta rutina diària durant qua­tre dies a la set­mana és evi­dent que no és el mateix estar a Soto del Real, a 44 Km i tres quarts d’hora de Madrid els dies de trànsit dens, que a Estre­mera, a 77 Km i més d’una hora de viatge –Josep Rull i Joa­quim Forn van denun­ciar el seu pri­mer tras­llat fins a Estre­mera emma­ni­llats i sotra­gue­jats.

En qual­se­vol cas, aquesta fei­xuga rutina, qua­tre dies a la set­mana i durant set­ma­nes, ha estat una de les raons per les quals els pre­sos en vaga de fam han jus­ti­fi­cat la fina­lit­zació de la pro­testa. “El judici és el moment cen­tral de la nos­tra bata­lla política i neces­si­tem tota la força i capa­ci­tat per afron­tar-lo”, argu­men­tava Sànchez des de Lle­do­ners el 19 de desem­bre pas­sat.