OPINIÓ
2 gener 2019 2.00 h

2019, un any marcat pel judici polític

Aca­bat d’ence­tar el nou any, podem augu­rar sense cap mena de dubte que el 2019, mal­grat ser un any elec­to­ral, estarà mar­cat pel judici als diri­gents inde­pen­den­tis­tes cata­lans, que final­ment se cele­brarà al Tri­bu­nal Suprem pel que fa als acu­sats de rebel·lió, que acu­mu­len una petició de penes més greu, i al TSJC pel que fa a la resta dels encau­sats. Mal­grat que la ins­trucció del cas exe­cu­tada pel magis­trat Pablo Lla­rena ja acu­mula incom­pren­si­bles deci­si­ons judi­ci­als, expe­di­ents car­re­gats de par­ti­disme i l’injust empre­so­na­ment dels diri­gents inde­pen­den­tis­tes, l’inici del judici oral –que es pre­veu d’aquí a uns dies, cap a mit­jan gener– donarà el tret de sor­tida a la prova defi­ni­tiva de la salut democràtica de l’Estat.

El judici mar­carà un abans i un després en la història de l’Estat espa­nyol. En pri­mer lloc, l’actu­ació del Tri­bu­nal Suprem estarà sot­mesa a l’escru­tini de l’opinió pública dels cata­lans i dels espa­nyols. Però la reper­cussió del judici als diri­gents inde­pen­den­tis­tes cata­lans tindrà també un ressò d’àmbit mun­dial que inclourà el segui­ment en directe d’un bon nom­bre d’obser­va­dors inter­na­ci­o­nals. Motiu pel qual l’Estat espa­nyol patirà un des­gast molt pro­fund en la seva imatge com a estat de dret. I, en segon terme, la sentència mar­carà les futu­res rela­ci­ons entre Cata­lu­nya i l’Estat espa­nyol. Ja que una sentència con­dem­natòria podria com­por­tar mal­me­tre els ponts neces­sa­ris per avançar en un diàleg que fins ara ha estat accep­tat només retòrica­ment per l’actual govern espa­nyol soci­a­lista i que és impres­cin­di­ble desen­vo­lu­par fins a les últi­mes con­seqüències per des­blo­que­jar el gravíssim con­flicte polític exis­tent, mit­jançant l’acord en una via de solució democràtica a les aspi­ra­ci­ons de la majo­ria de la soci­e­tat cata­lana.