OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 2 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

El ‘momentum’

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Serà aquest 2019 l’any del ‘momen­tum’ que pre­gona Torra? I, si ho és, esta­rem pre­pa­rats? Segur?

No costa gaire, saber que aquest 2019 serà l’any del judici. Ni tam­poc saber que aquest serà un any dur, com­pli­cat, ple d’estira-i-arron­ses polítics. El que em pre­gunto, en tot cas, és si aquest 2019 serà l’any del “momen­tum”. Al pre­si­dent Puig­de­mont l’asso­ci­a­rem sem­pre a l’“O referèndum o referèndum”. A Torra, no sé si a vostès els passa el mateix, l’asso­cio al “momen­tum”. Perquè ha estat ell qui ens n’ha par­lat en dife­rents oca­si­ons. Ho ha fet for­mal­ment, en una con­ferència al TNC, i ho ha fet repe­ti­da­ment en dife­rents entre­vis­tes. Torra –i hi estic d’acord– sosté que, en un moment deter­mi­nat, aquest any dur, com­pli­cat, ple d’estira-i-arron­ses polítics, es con­ver­tirà també en una opor­tu­ni­tat. “L’1-O en va ser una, però en vin­dran més”, resu­meix Torra, que aquest 2018 no s’ha estat de fer autocrítica del que havia pas­sat: “Nosal­tres volíem fer una revo­lució som­ri­ent, democràtica i radi­cal. Si ana­lit­zem el que no va sor­tir bé, és pro­ba­ble que hi hagi un alt grau de coin­cidència que pot­ser neces­sitàvem més pre­pa­ració, molta més orga­nit­zació, i molts més plans de con­tenció”, li vaig sen­tir a dir a final d’any. Aquest any hi haurà judici. I serà dur. Molt dur. Serà aquest el momen­tum que pre­gona Torra? El pre­si­dent sosté –ho ha dit algu­nes vega­des– que “si hi ha una sentència d’escar­ment, injusta, inac­cep­ta­ble i into­le­ra­ble”, “és pos­si­ble que aquell sigui un moment”. Ha par­lat també del “moment” que podrien sig­ni­fi­car les elec­ci­ons muni­ci­pals “si hi ha una gran victòria de les can­di­da­tu­res repu­bli­ca­nes”, i ha par­lat fins i tot d’un pos­si­ble momen­tum si hi ha unes noves elec­ci­ons gene­rals i els inde­pen­den­tis­tes van units, cosa que a hores d’ara sem­bla impro­ba­ble. L’any 2019 serà, segur, el del judici. I, segur, el d’unes sentències injus­tes. Serà, però, l’any del momen­tum? I encara més –que és la pre­gunta (i la res­posta) que em pre­o­cupa–: si hi ha algun momen­tum aquest 2019, pre­si­dent, esta­reu pre­pa­rats? Hi ha de veri­tat una estratègia con­junta? Tots pen­seu el mateix? Con­ver­ti­reu un mal tràngol en una opor­tu­ni­tat? O tin­drem un mal momen­tum?