POLÍTICA
TERRASSA - 2 març 2019 2.00 h

Borrell veu el PSC com un mur contra l’independentisme

 Un centenar de persones convocades pel CDR de Terrassa protesten per la presència del ministre d’Afers Estrangers

REDACCIÓ - TERRASSA

El minis­tre d’Afers Estran­gers, Josep Bor­rell, va rei­vin­di­car ahir el vot útil per al PSC per atu­rar l’inde­pen­den­tisme. “En les últi­mes elec­ci­ons al Par­la­ment, a Ter­rassa, Cs ens va doblar en nom­bre de vots. Si va ser així és perquè molta gent hi va veure un mur més ferm con­tra la deriva inde­pen­den­tista i ha de que­dar clar que el mur més ferm som els soci­a­lis­tes”, rei­vin­di­cava a l’inici de la seva inter­venció al Tea­tre Prin­ci­pal de Ter­rassa, on Bor­rell va assis­tir al cos­tat d’Iceta a l’acte de pre­sen­tació d’Alfredo Vega com a alcal­da­ble de la loca­li­tat.

Bor­rell va cri­dar al sen­tit comú i a la concòrdia en una crítica al PP i Ciu­ta­dans. A més de rei­vin­di­car que “voler dia­lo­gar no és cedir” i que el seu govern cada dia ha de “fer front a la pro­pa­ganda inde­pen­den­tista que tracta de dir que Espa­nya és repres­siva”, el minis­tre d’Exte­ri­ors va adver­tir de la radi­ca­lit­zació del dis­curs de la dreta espa­nyola: “Quan es crida a una mani­fes­tació a la plaça de Colón argu­men­tant raons fal­ses es juga amb foc.” Un cen­te­nar de per­so­nes con­vo­ca­des pel CDR de Ter­rassa pro­tes­ta­ven a l’exte­rior per la seva visita, una con­cen­tració que els Mos­sos van impe­dir que arribés fins al tea­tre. Els con­cen­trats van cri­dar a favor de la lli­ber­tat dels pre­sos polítics. “Avui, quan entrava, un grup m’ha tit­llat de fei­xista. Deuen ser els matei­xos que cri­da­ven «fei­xis­tes» en l’home­natge a Mac­hado a Arge­lers a tots els fami­li­ars dels exi­li­ats. En quin cer­vell cap això, quan el fei­xisme va fer patir tant aque­lles per­so­nes?”, va lamen­tar el minis­tre en ini­ciar el seu par­la­ment a l’acte.