POLÍTICA
BARCELONA - 2 març 2019 2.00 h

Mas, Ortega i Rigau paguen les multes de les condemnes

 L’expresident ha abonat al TSJC 36.000 euros; l’exvicepresidenta, 30.000, i l’exconsellera, 24.000

X.M - BARCELONA

El Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) con­fir­mava ahir que l’expre­si­dent Artur Mas, l’exvi­ce­pre­si­denta Joana Ortega i l’excon­se­llera d’Edu­cació Irene Rigau han abo­nat les mul­tes que els va impo­sar la con­demna d’inha­bi­li­tació del mateix alt tri­bu­nal català per l’orga­nit­zació i cele­bració del procés par­ti­ci­pa­tiu del 9-N.

L’expre­si­dent Mas ha pagat els 36.000 euros que li demana la sentència men­tre que Ortega n’ha hagut de pagar 30.000. L’ales­ho­res res­pon­sa­ble dels cen­tres edu­ca­tius on es va votar, Irene Rigau, n’ha hagut d’abo­nar 24.000. La pena­lit­zació econòmica s’afe­geix a la con­demna d’inha­bi­li­tació per a càrrec públic que, en el cas de Mas, s’allarga un any i un mes. Tenint en compte que la sentència ferma del Tri­bu­nal Suprem, un cop recor­re­guda en con­tra la del TSJC, es va fer recent­ment, l’expre­si­dent estarà inha­bi­li­tat fins al 21 de febrer del 2020. Tot i que els con­dem­nats van dema­nar que la inha­bi­li­tació comencés a comp­tar a par­tir de la pri­mera sentència del TSJC, l’alt tri­bu­nal català ja va infor­mar que el compte enrere començava amb la con­fir­mació de la con­demna al Suprem, a par­tir d’aquest 23 de gener.

Així, la vice­pre­si­denta Ortega estarà inha­bi­li­tada fins al 19 d’octu­bre d’aquest any –nou mesos–, men­tre que l’excon­se­llera d’Edu­cació ho estarà fins al 19 de juliol –sis mesos, tal com va esta­blir la sentència con­dem­natòria–. Segons infor­mava ahir l’agència Efe, el lle­trat de l’admi­nis­tració de justícia de la sala civil i penal del TSJC, Joa­quim Martínez, ha con­fir­mat el paga­ment de les mul­tes i l’ingrés dels diners al Tre­sor Públic.

El TSJC va con­dem­nar, el 13 de març del 2017, Artur Mas a dos anys d’inha­bi­li­tació per deso­bediència en haver cele­brat la con­sulta del 9-N que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal havia suspès. El Suprem va rebai­xar la con­demna del TSJC per igua­lar-la a la que va impo­sar a l’excon­se­ller Fran­cesc Homs, que va ser jut­jat pel mateix Suprem tenint en compte que era un polític afo­rat com a dipu­tat al Congrés. En rebai­xar fins a l’any i un mes la con­demna de Mas, també va rebai­xar en un any les que el TSJC havia impo­sat a Ortega i Rigau.

LA XIFRA

90.000
euros
han pagat de multa, entre tots tres, l’expresident Mas, l’exvicepresidenta Ortega i l’exconsellera Rigau.