POLÍTICA
BARCELONA - 2 març 2019 2.00 h

PP i Ciutadans es llancen contra el català en la precampanya

 Casado proposa una llei de llengües que relegaria la llengua catalana

 Cantó denuncia a la fiscalia subvencions a ACPV

E.B. - BARCELONA

El PP de Pablo Casado pro­posa l’apro­vació d’una llei de llengües al Congrés que con­ver­teixi en vehi­cu­lar el cas­tellà a les esco­les i a l’admi­nis­tració pública al con­junt de l’Estat espa­nyol, que rele­ga­ria les llengües coo­fi­ci­als, com ara el català, a un ús opci­o­nal en l’admi­nis­tració, l’escola o la senya­lit­zació urbana. La mesura, que por­tarà al pro­grama elec­to­ral pel 28-A, s’escuda en l’argu­ment que tots els espa­nyols tin­guin “igual­tat d’opor­tu­ni­tats” i pretén que el català sigui “un mèrit però mai un requi­sit exclo­ent”. Casado con­si­dera que les llengües coo­fi­ci­als són una “riquesa”, però cri­tica que “el naci­o­na­lisme” les uti­litzi com a “bar­re­res iden­titàries”.

En con­cret, la nor­ma­tiva inci­di­ria en qua­tre àmbits: les comu­ni­ca­ci­ons admi­nis­tra­ti­ves, les ofer­tes d’ocu­pació públi­ques, l’edu­cació i la senya­lit­zació urbana (s’esta­bli­ria l’obli­ga­to­ri­e­tat de reto­lar i senya­lit­zar l’entorn urbà en cas­tellà, si bé es podria dupli­car aquesta infor­mació per ofe­rir-la també en una llen­gua coo­fi­cial). “Cap espa­nyol podrà ser san­ci­o­nat si no se li comu­nica en la llen­gua comuna de tots els espa­nyols, que és el cas­tellà, sense detri­ment que també se li comu­ni­qui en una altra”, asse­gura.

D’altra banda, Ciu­ta­dans també fa cam­pa­nya elec­to­ral con­tra el català i ahir va denun­ciar davant la fis­ca­lia supe­rior de Cata­lu­nya una pre­sumpta mal­ver­sació per unes sub­ven­ci­ons de la Gene­ra­li­tat a Acció Cul­tu­ral del País Valencià (ACPV), que pro­mou la llen­gua i la cul­tura. Segons la denúncia, el govern ha pagat entre el 2008 i el 2017 6,6 mili­ons d’euros a “una enti­tat pan­ca­ta­la­nista que es dedica a difon­dre el mis­satge sepa­ra­tista” al País Valencià, segons va afir­mar la dipu­tada al Par­la­ment Sonia Sierra, al cos­tat del dipu­tat al Congrés Toni Cantó i el por­ta­veu de Cs a València, Fer­nando Giner.