POLÍTICA
MADRID - 2 abril 2019 2.00 h

Casado envia Montserrat a Europa contra el “relat ‹fake›” independentista

 El líder del PP proposa que la Guàrdia Civil i la policia manin sobre els Mossos sense tocar la llei de seguretat

 Els populars s’ofereixen per a un 155 en solitari

DAVID PORTABELLA - MADRID

Pablo Casado no ha vol­gut que Dolors Mont­ser­rat fos la can­di­data del PP per Bar­ce­lona en les elec­ci­ons del 28 d’abril perquè ha pre­fe­rit que sigui la patrona de FAES Caye­tana Álva­rez de Toledo –ali­ena al PP català– qui es dis­puti amb Inés Arri­ma­das i amb Vox el vot espa­nyo­lista. Però Casado no s’oblida de l’exmi­nis­tra de Sani­tat. Mont­ser­rat serà la cap de llista del PP a Europa el 26 de maig i la missió que s’ha fixat a Brus­sel·les és la de “fre­nar el relat fake” de l’inde­pen­den­tisme català i divul­gar “la gran democràcia que és Espa­nya”.

Mont­ser­rat, de fide­li­tat amb María Dolo­res de Cos­pe­dal, és una de les poques polítiques pro­ta­go­nis­tes en l’etapa de Mari­ano Rajoy –va ser la minis­tra de Sani­tat del novem­bre del 2016 al juny del 2018 en subs­ti­tució d’Alfonso Alonso– que el pre­si­dent del PP no ha mar­gi­nat en la purga de mari­a­nis­tes i sorayis­tes.

26-M: lluita de cata­lans

Després de con­fiar-hi com a por­ta­veu del PP al Congrés pel seu dis­curs des­a­com­ple­xat con­tra l’inde­pen­den­tisme, Casado l’envia ara al Par­la­ment Euro­peu, on es dis­pu­tarà la bata­lla de la inter­na­ci­o­na­lit­zació del plet català en la pro­pera legis­la­tura amb l’ara minis­tre Josep Bor­rell de cap de llista del PSOE, i també amb Car­les Puig­de­mont (JxCat) i Oriol Jun­que­ras (ERC) com a can­di­dats i aspi­rants a reco­llir l’acta d’euro­di­pu­tat tot i l’exili i la presó, res­pec­ti­va­ment.

Com a dos del PP repe­teix Este­ban González Pons, men­tre que el ter­cer és Anto­nio López-Istúriz –secre­tari gene­ral del PPE–, el quart és Ángel Gar­rido –ara pre­si­dent de Madrid– i la cin­quena és Pilar del Cas­ti­llo. La llista inclou l’afí a José María Aznar i secre­tari gene­ral de FAES, Javier Zar­za­le­jos.

A més de res­ca­tar a les llis­tes noms de fide­li­tat azna­rista, Casado endu­ria ahir la invo­lució del seu dis­curs autonòmic pro­po­sant que la Guàrdia Civil i la poli­cia espa­nyola manin sobre els Mos­sos d’Esqua­dra –i també l’Ert­zaintza– per “evi­tar enfron­ta­ments com els de l’1-O”. Casado sosté que una invo­lució com seria la dependència jeràrquica de les poli­cies autonòmiques res­pecte a la Guàrdia Civil i la poli­cia –de forma que aques­tes donin ordres als Mos­sos– es pot fer a través de la llei de segu­re­tat ciu­ta­dana o de la llei de segu­re­tat esta­tal, sense cap nova llei ni modi­fi­cació legal. El PP, a més, vol donar a dele­ga­ci­ons i sub­de­le­ga­ci­ons del govern el poder d’ava­luar com s’exer­cei­xen les com­petències autonòmiques. Casado fins i tot s’ofe­reix per apro­var el pri­mer tràmit del 155 a Cata­lu­nya “en soli­tari”.

Pel minis­tre i secre­tari d’orga­nit­zació del PSOE, José Luis Ábalos, la idea de Casado sobre els Mos­sos va “en con­tra de la Cons­ti­tució”. “És rever­tir el model d’orga­nit­zació ter­ri­to­rial de l’Estat que con­sa­gra el títol vuitè”, va dir. Aitor Este­ban (PNB), alhora, recorda que l’Ert­zaintza és “poli­cia inte­gral”.

LA FRASE

El fonament de la proposta de Casado és revertir l’organització territorial del títol vuitè a la Constitució
José Luis Ábalos
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ PSOE