POLÍTICA
BARCELONA - 2 abril 2019 2.00 h

El regidor de Badalona acusat de desobediència, absolt

M. PIULACHS - BARCELONA

L’Audiència de Bar­ce­lona ha absolt el regi­dor de Bada­lona José Téllez (Gua­nyem Bada­lona) del delicte de deso­bediència pel qual va ser con­dem­nat a una multa de 4.320 euros per l’afer d’uns car­tells. La secció sisena sosté que l’ex-tinent d’alcalde “no va rebre cap reque­ri­ment de l’auto­ri­tat ni va mani­fes­tar cap volun­tat de deso­bediència ni inten­ci­o­na­li­tat de fer-ho” i, per tant, no va come­tre el delicte.

Els fets jut­jats es remun­ten a la nit del 25 de setem­bre del 2017, quan una patru­lla de la poli­cia local de Bada­lona va atu­rar cinc veïns que pen­ja­ven uns car­tells d’una enti­tat social, en què es deia “Hola Europa” i un “Sí”. En arri­bar-hi, Téllez els va dema­nar que tor­nes­sin els car­tells i que l’alcal­dessa de Bada­lona havia ins­tat la fis­cal de Bar­ce­lona a dei­xar sense efecte la seva ordre d’usar poli­cies locals com a poli­cia judi­cial per atu­rar l’1-O, seguint un acord naci­o­nal. Els poli­cies no van fer-li cas i Téllez va aga­far els car­tells i els va tor­nar als veïns. La magis­trada Àngels Vivas, ponent de la reso­lució, exposa que no hi havia cap ordre expressa cap a Téllez: no la van fer els agents ni l’ordre de la fis­ca­lia d’atu­rar el referèndum era diri­gida al regi­dor. Hi afe­geix que els car­tells comis­sats “no eren pro­pa­ganda elec­to­ral”, sinó d’una enti­tat que “expres­sava una posició i, per tant, emmar­cat en la lli­ber­tat d’expressió”.