POLÍTICA
MADRID - 2 abril 2019 2.00 h

Els observadors denuncien una orquestració de fiscals i testimonis

DAVID PORTABELLA - MADRID

Els obser­va­dors del judici del Tri­bu­nal Suprem sota la pla­ta­forma Inter­na­ti­o­nal Trial Watch denun­cien que els últims tes­ti­mo­nis –entre ells, el del tinent coro­nel de la Guàrdia Civil Daniel Baena– demos­tren que la causa es basa en una “inves­ti­gació pros­pec­tiva” i té caràcter “polític” perquè arrenca el 2015. En l’informe de la setena set­mana del judici, els experts cons­ta­ten una “orques­tració” de fis­cals i tes­ti­mo­nis poli­ci­als de l’acu­sació evi­den­ci­ada en l’ús de mots coin­ci­dents.

Pels obser­va­dors –entre ells Kha­dija Ryadi, Bec­hir Labidi i Sahar Fran­cis–, la insis­tent repe­tició dels ter­mes “odi”, “tumult”, “massa” i “por” –sumats a “pol­vorí” i “insur­recció”, dits per Baena– “podria deno­tar tant que tals decla­ra­ci­ons esta­rien orques­tra­des i pre­pa­ra­des” com el fet que el judici tele­vi­sat en directe “esta­ria con­ta­mi­nant” les tes­ti­fi­cals. Quan el judici entra ara en la vui­tena set­mana, els obser­va­dors cen­su­ren de nou la infle­xi­bi­li­tat de Manuel Marc­hena a l’hora d’impe­dir con­tras­tar el dis­curs d’agents amb vídeos i gra­va­ci­ons dels fets de què par­len, com quan Baena diu a Públicoque és Tácito, en con­tra del que va dir sota jura­ment.