POLÍTICA
PERIODISTA - 2 abril 2019 2.00 h

OPINIÓ

Inoperància del govern

LLUÍS FALGÀS - PERIODISTA

Avui el govern català voldrà donar la impressió que va per feina i està pen­dent del dia a dia mal­grat el judici, el procés i la llarga cam­pa­nya elec­to­ral. Per donar la impressió que la maquinària no s’atura apro­varà la pri­mera part del pla de con­tingència per pror­ro­gar el pres­su­post d’aquest any. També anun­ciarà que apro­varà un suple­ment de crèdit per aten­dre neces­si­tats com ara els últims incre­ments retri­bu­tius dels tre­ba­lla­dors públics i el retorn par­cial de la paga extra­or­dinària del 2013.

Men­tre el govern vol donar la impressió que tre­ba­lla i res s’atura, l’opo­sició, per ini­ci­a­tiva dels soci­a­lis­tes, opina tot el con­trari. Demà dime­cres es pre­sen­tarà una moció per denun­ciar la ino­perància del govern de la Gene­ra­li­tat. Exi­gi­ran que el pre­si­dent, Quim Torra, se sot­meti a una qüestió de con­fiança o bé que con­vo­qui elec­ci­ons. El text, que pas­sarà a votació en el ple de demà, asse­nyala que el govern no ha estat capaç d’apro­var el pres­su­post del 2019, que ha per­dut la majo­ria par­la­mentària i que no res­pecta els acords que s’apro­ven al Par­la­ment. “Un govern que no governa”, escol­ta­rem. “Que no envia lleis al Par­la­ment i que no és capaç d’arri­bar a acords”, con­ti­nu­a­rem escol­tant.

El govern no es donarà per al·ludit i, mal­grat els precs de l’opo­sició perquè Torra con­vo­qui elec­ci­ons i moci­ons de con­fiança, Torra no els farà cas. D’haver-hi con­vo­catòria, seria després de saber-se les sentències. El debat sobre la ino­perància del govern pot esde­ve­nir un diàleg de sords. L’objec­tiu del govern ara mateix és ges­ti­o­nar els prin­ci­pals pro­ble­mes que pro­ve­nen del setem­bre-octu­bre del 2017 i que han por­tat pre­sos, exi­li­ats i danys col·late­rals que fan impos­si­ble que la política cata­lana sigui nor­mal.