POLÍTICA
BARCELONA - 2 abril 2019 2.00 h

Hamon constata la mala salut de la democràcia a l’Estat

 L’exministre francès visita Junqueras, Romeva i Cuixart a Soto del Real

 Compara Espanya amb Hongria i Polònia

EMILI BELLA - BARCELONA

L’home que va der­ro­tar Manuel Valls en les primàries soci­a­lis­tes fran­ce­ses per pre­sen­tar-se com a can­di­dat a pre­si­dent de la república, l’exmi­nis­tre i ara can­di­dat a les elec­ci­ons euro­pees pel par­tit Génération.s Benoît Hamon, va visi­tar ahir Oriol Jun­que­ras, Raül Romeva i Jordi Cui­xart a la presó madri­le­nya de Soto del Real i va lamen­tar el seu empre­so­na­ment pre­ven­tiu. “Vinc aquí com a demòcrata euro­peu”, va expli­car Hamon, que con­si­dera que, com a ciu­ta­dans comu­ni­ta­ris, la seva reclusió demos­tra que la democràcia espa­nyola “no té bon estat de salut” i ho va com­pa­rar amb estats com França, Hon­gria i Polònia, on creu que tam­poc en té.

L’excan­di­dat pre­si­den­cial va asse­gu­rar que no és inde­pen­den­tista i que res­pecta la Cons­ti­tució espa­nyola, però que cal una sor­tida “democràtica que no inclou els tri­bu­nals”. “La qüestió no és si estic a favor o en con­tra de la inde­pendència, sinó res­pon­dre com a ciu­tadà euro­peu si la democràcia té un bon estat de salut a Europa, a França, on la res­posta és no, a Hon­gria o Polònia, la res­posta és no, i a Espa­nya, on crec que la res­posta és també no”, va resu­mir. Al seu cos­tat hi havia el tàndem de Jun­que­ras a les euro­pees, la pare­lla de Romeva, Diana Riba –que no va poder entrar a la reunió perquè encara no té con­dició d’auto­ri­tat i com a fami­liar té un altre règim de visi­tes– i el con­se­ller d’Acció Exte­rior, Alfred Bosch, amb qui Hamon es va reu­nir fa unes set­ma­nes a París en una visita ins­ti­tu­ci­o­nal. “Forma part de la nos­tra obli­gació com a govern de Cata­lu­nya que se sàpiga a França i a tot el món el que està pas­sant”, va afir­mar el repu­blicà.“Avui han hagut de fer una reunió política en una presó, una tro­bada que s’hau­ria d’haver fet en lli­ber­tat. Aquesta és una qüestió política que només se solu­ci­o­narà des de l’àmbit polític”, va recor­dar Riba.

El suport de Hamon als pre­sos polítics s’afe­geix al dels 41 sena­dors de l’Estat francès que han sig­nat recent­ment un mani­fest per denun­ciar la repressió con­tra els diri­gents polítics i soci­als cata­lans, i a l’apro­vació d’una moció a l’assem­blea del Con­sell Regi­o­nal d’Occitània en la mateixa línia, entre altres pro­nun­ci­a­ments.