OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 2 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Oh EuroPPa!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Aquest és el bri­llant pro­jecte euro­peu del PP« Anar-hi a con­tra­res­tar les ‘fake news’ cata­la­nes« Fantàstic!

No es pot pas negar que és molt bo, aquest tal Pablo Casado. Un bon dia deci­deix que a les gene­rals a Cata­lu­nya hi col·loca una mar­quesa (la mar­quesa Caye­tana, amb una llarga tra­jectòria i arre­la­ment a Cata­lu­nya –és una iro­nia–), i al cap de res deci­deix que l’exmi­nis­tra Dolors Mont­ser­rat –la que en alguns moments ens van ven­dre com la gran pro­mesa del PP a Cata­lu­nya– se’n vagi cap a Europa. Se l’ha tret de sobre. I amb quina elegància. Cap a Europa. Cap a Europa ella i tots aquells que no va voler a les llis­tes del Congrés, com els Este­ban González Pons o els Àngel Gar­rido, i es veu que hi poden aca­bar anant els Zoi­dos i els Mar­ga­llos de torn. Bri­llant, com se’ls ha tret de sobre. Però, saben què és el millor« El gran pro­jecte que Casado ha encar­re­gat a Mont­ser­rat i com­pa­nyia. Se n’han d’anar a Europa, deia ahir Casado, amb un gran pro­jecte polític: “con­tra­res­tar les fake newssobre Cata­lu­nya”. Bri­llant objec­tiu, doncs. “Si hem vist que els inde­pen­den­tis­tes pre­sen­ten de forma sor­pre­nent Jun­que­ras i Puig­de­mont a les elec­ci­ons, i que el PSOE pre­senta Bor­rell que en la seva etapa de minis­tre no ha defen­sat el con­tra­re­lat als inde­pen­den­tis­tes, és fona­men­tal que el PP deixi molt clar quina és la posició dels espa­nyols en tot aquest dis­ba­rat del procés”, va dir ahir Casado en un esmor­zar amb peri­o­dis­tes. Bri­llant. No només perquè d’alguna manera admet que sí, que les tesis inde­pen­den­tis­tes estan tri­om­fant a Europa, sinó perquè mata dos ocells d’un tret i es treu de sobre aquells can­di­dats que no eren de la seva devoció. Aquest és el gran pro­jecte euro­peu del PP. Anar a cons­truir una Europa més oberta, més democràtica, que sigui capaç d’assu­mir els rep­tes futurs, com la immi­gració o el crei­xe­ment dels popu­lis­mes« Cons­truir un pro­jecte euro­peu més modern i adap­tat als temps que venen« No. El pro­jecte euro­peu del PP de Casado és ben sim­ple: posar fi al que ell en diu fake news sobre Cata­lu­nya. Con­tra­res­tar l’efecte Puig­de­mont i Jun­que­ras i fer un Bor­rell cada cop que puguin. Que bons que són. I quin bri­llant pro­jecte euro­peu!