OPINIÓ
3 gener 2019 2.00 h

KEEP CALM

Uh, oh, no tinc Vox

JOFRE LLOMBART
Vox està en con­tra dels matri­mo­nis homo­se­xu­als. A algú se li ocorre que, per por a un ascens de la ultra­dreta, es plan­tegi una il·lega­lit­zació d’aquests matri­mo­nis?

Es van repe­tint, amb o menys freqüència, amb més o menys for­tuna, les cri­des a la mode­ració diri­gi­des a l’inde­pen­den­tisme i que, de retruc, aju­din Pedro Sánchez a apro­var els pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat. L’objec­tiu d’aquesta reco­ma­nació és que el PSOE con­tinuï gover­nant uns quants mesos més i evi­tar un avançament elec­to­ral a Espa­nya que com­porti un govern supor­tat pel tri­par­tit PP, Ciu­ta­dans i Vox. No entra dins de les fun­ci­ons d’aquest humil arti­cu­lista acon­se­llar o des­a­con­se­llar els par­tits a pren­dre una decisió o altra. Però sí ana­lit­zar en qui­nes cir­cumstàncies es fa aquest pres­sing. Per començar, aquest supòsit par­teix de la idea que si el PSOE cau, automàtica­ment hi ha d’haver una victòria de les dre­tes espa­nyo­les. En cap cas es pre­veu que la soci­e­tat espa­nyola ator­gui la victòria als soci­a­lis­tes per, entre altres coses, treure’s de sobre la dependència dels inde­pen­den­tis­tes. Bé doncs, si això és així, cal­dria subrat­llar també que la res­pon­sa­bi­li­tat política resi­deix en la soci­e­tat espa­nyola, el seu govern, els seus par­tits, i no pas en el movi­ment inde­pen­den­tista. En unes elec­ci­ons, no només hi ha les pape­re­tes de Casado, Rivera o Abas­cal. I en segon lloc: aquest pronòstic de der­rota elec­to­ral del PSOE i govern del PP supor­tat per Ciu­ta­dans i Vox es manté per quan hi hagi elec­ci­ons ja siguin anti­ci­pa­des o quan toquen, la tar­dor del 2020. Per tant, si això és així, també resulta lògic pen­sar que l’inde­pen­den­tisme no vol cre­mar la carta d’un des­gast intern si dona suport als pres­su­pos­tos si al cap d’uns mesos hi ha d’haver un tomb. I per aca­bar: per què sem­pre la petició de renúncies sem­pre van en la mateixa direcció? M’explico: per fre­nar l’ascens de Vox (no des­per­tar la fera) es reclama seny a l’inde­pen­den­tisme. Vox està en con­tra dels matri­mo­nis homo­se­xu­als. A algú se li ocorre que, per por a un ascens de la ultra­dreta, es plan­tegi una il·lega­lit­zació d’aquests matri­mo­nis? No. Perquè si fos així, ja hau­rien gua­nyat.